ZMIANA FIRMY WSE COMMODITIES S.A. NA WSE SERVICES S.A.

W styczniu 2014 r. nastąpiło przekształcenie nabytej przez GPW w czerwcu 2013 r. spółki WSE Commodities ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 30 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie WSE Commodities S.A. podjęło decyzję o zmianie firmy spółki na WSE Services S.A. Spółka ma docelowo świadczyć usługi back-office dla podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW, w szczególności w zakresie usług finansowo-księgowych, zarządzania zasobami ludzkimi oraz administracyjnymi.

POWOŁANIE INSTYTUTU ANALIZ I RATINGU S.A.

W czerwcu 2014 r. GPW powołała Instytut Analiz i Ratingu, którego działalność służyć ma poprawie przejrzystości rynku pozaskarbowych papierów dłużnych, zwiększeniu jego wiarygodności w oczach inwestorów, a także bardziej racjonalnej alokacji kapitału poprzez lepsze powiązanie wyceny obligacji z ryzykiem kredytowym emitenta. Stworzenie krajowej agencji ratingowej pozwoli na wypełnienie luki w zakresie oferty ratingowej, przede wszystkim w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność IAiR powinna przyczynić się tym samym do wzrostu efektywności i rozwoju płynności polskiego rynku obligacji. Nowopowstała agencja będzie w pierwszej kolejności skoncentrowana na rynku lokalnym, w dalszej perspektywie również na rynku środkowoeuropejskim. Rozpoczęcie działalności spółki w zakresie nadawania ratingów spodziewane jest w 2015 r.

ZMIANY OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH W SPÓŁKACH Z GRUPY KAPITAŁOWEJ GPW

Towarowa Giełda Energii S.A.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. pracował
w składzie:

 • Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu oraz
 • Adam Simonowicz – Wiceprezes Zarządu.

23 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Wiceprezesa Zarządu – Adama Simonowicza zastąpił Michał Tryuk.

IRGiT S.A.

W 2014 r. Zarząd IRGiT S.A. pracował w składzie:

 • Dariusz Bliźniak – Prezes Zarządu IRGiT S.A.,
 • Andrzej Kalinowski – Członek Zarządu IRGiT S.A.

BondSpot S.A.

W 2014 r. Zarząd BondSpot S.A. pracował w składzie:

 • Jacek Fotek – Prezes Zarządu,
 • Piotr Woliński – Wiceprezes Zarządu,
 • Anna Grabowska – Członek Zarządu.

IRK – WSE Research S.A.

W okresie od 1 stycznia do 8 czerwca 2014 r. Zarząd IRK – WSE Research S.A. działał jednoosobowo – funkcje Prezesa Zarządu pełniła Renata Żukowska. 9 czerwca 2014 r. do zarządu spółki dołączył Piotr Szeliga – Wiceprezes Zarządu. W dniu 27 listopada 2014 r. Piotr Szeliga złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu spółki z dniem 31 grudnia 2014 r. i na mocy porozumienia z Radą Nadzorczą z dnia 10 grudnia 2014 roku został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Od początku 2015 r. zarząd IRK – WSE Research S.A. ponownie działa w jednoosobowym składzie.

WSE Services S.A.

W okresie  1 stycznia – 18 kwietnia 2014 r. w zasrządzie WSE Services S.A. zasiadali: Ireneusz Łazor
i Grzegorz Onichimowski.  18 kwietnia 2014 r. nastąpiła zmiana zarządu, który obecnie działa w składzie:

 • Dariusz Kułakowski – Prezes Zarządu,
 • Iwona Edris – Wiceprezes Zarządu.

WSEInfoEngine S.A.

Od 1 stycznia do 20 czerwca 2014 r. jednoosobowo funkcje Prezesa Zarządu pełnił Grzegorz Onichimowski, od 21 czerwca 2014 r. do 11 lutego 2015 r. funkcję tę pełnił Bartłomiej Kosiński. 12 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu i obecnie funkcję tę pełni Adam Simonowicz.

Instytut Analiz i Ratingu S.A.

20 czerwca 2014 r. powołany został zarząd w składzie:

 • Maja Gettig – Prezes Zarządu oraz
 • Błażej Lepczyński – Wiceprezes Zarządu.

 

ZMIANY W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ GPW S.A.

W związku ze zmianami w składzie Zarządu Giełdy, które miały miejsce w 2014 r., a które szczegółowo zostały opisane w rozdziale III.10 niniejszego sprawozdania, na GPW obowiązuje nowa struktura organizacyjna (Schemat - Struktura organizacyjna GPW na 31 grudnia 2014 r.).

Struktura organizacyjna GPW na 31 grudnia 2014 r.

Struktura organizacyjna GPW