26 czerwca 2014 r., na wniosek Skarbu Państwa RP, walne zgromadzenie powołało Pawła Tamborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu. Decyzja te weszła w życie w dniu 25 lipca 2014 r., po ziszczeniu się trzech warunków:

  • uzyskaniu przez Pawła Tamborskiego zgody powołanej przez Prezesa Rady Ministrów Komisji Rozpatrującej Wnioski o Wyrażenie Zgody na Zatrudnienie Osób Które Pełniły Funkcje Publiczne, wynikającej z art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584) (warunek został spełniony 8 lipca 2014 r.),
  • doręczeniu Spółce decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wyrażenia zgody na zmianę w składzie Zarządu Giełdy (warunek został spełniony 24 lipca 2014r.), oraz
  • zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego GPW za rok 2013 (w dniu 25 lipca 2014 r.).

25 lipca 2014 r. Rada Giełdy, na wniosek Prezesa Zarządu, powołała członków zarządu GPW nowej kadencji w osobach:

  • Dariusza Kułakowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Karola Półtoraka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Mirosława Szczepańskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
  • Grzegorza Zawady, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

W przypadku Grzegorza Zawady i Karola Półtoraka dla dokonania zmian w składzie Zarządu GPW wymagana była zgoda KNF, wobec czego decyzja o powołaniu weszła w życie odpowiednio 27 sierpnia 2014 r. i 9 września 2014 r.

Na koniec 2014 r. oraz na dzień sporządzenia tego sprawozdania, Zarząd Giełdy składa się z pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu, przedstawionych w poniższej tabeli.

Zarząd GPW

Prezes Zarządu GPW

Paweł Tamborski
Prezes Zarządu GPW
W zarządzie GPW od lipca 2014 r.
Ponad 20 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej.
Przewodniczący rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A i rady nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Wiceprezes GPW

Dariusz Kułakowski
Wiceprezes GPW
Obszar odpowiedzialności: informatyka i technologia
W zarządzie GPW od 2013 r.
Ponad 13 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży informatycznej.

Wiceprezes GPW

Karol Półtorak
Wiceprezes GPW
Obszar odpowiedzialności: finanse
W zarządzie GPW od września 2014 r.
Ponad 15 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej i finansach.
Przewodniczący rady nadzorczej KDPW_CCP S.A., członek rady nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz członek rady nadzorczej Centrum Giełdowego S.A.

Wiceprezes GPW

Mirosław Szczepański
Wiceprezes GPW
Obszar odpowiedzialności: operacje
W zarządzie GPW od 2013 r.
20 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w branży finansowej.
Przewodniczący rady nadzorczej Instytutu Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. oraz członek rady dyrektorów Aquis Exchange Ltd.

Wiceprezes GPW

Grzegorz Zawada
Wiceprezes GPW
Obszar odpowiedzialności: strategia i rozwój
W zarządzie GPW od sierpnia 2014 r.
Ponad 18 lat doświadczenia w bankowości inwestycyjnej.
Przewodniczący rady nadzorczej BondSpot S.A. oraz członek rady nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zasady powoływania i odwoływania członków zarządu

W skład Zarządu wchodzi od trzech do pięciu członków, w tym Prezes Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie. Pozostali członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Giełdy na wniosek Prezesa Zarządu, przy czym przynajmniej jeden członek Zarządu jest powoływany większością kwalifikowaną czterech piątych głosów. Jeśli jednak Rada Giełdy nie dokona wyboru członka Zarządu w ten sposób, w terminie miesiąca od zajścia zdarzenia powodującego obowiązek przeprowadzenia wyboru takiego członka, wyboru dokona Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

Wybory członków Zarządu zgodnie z powyższymi zasadami zarządza się po raz pierwszy w celu powołania Zarządu nowej kadencji albo w przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje we władzach innych podmiotów gospodarczych jedynie za zgodą Rady Giełdy.

Zważywszy, że Spółka prowadzi giełdę papierów wartościowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obowiązują ją dodatkowe warunki dotyczące osób wchodzących w skład Zarządu. Mianowicie w skład Zarządu powinny wchodzić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej trzyletni staż pracy w instytucjach rynku finansowego oraz nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami. W przypadku, gdy spółka prowadząca giełdę organizuje alternatywny system obrotu, powyższe warunki powinny spełniać osoby kierujące tą działalnością, chyba że organizowaniem alternatywnego systemu obrotu kierują członkowie Zarządu.

Dokonanie zmian w składzie Zarządu wymaga zgody KNF, udzielanej na wniosek Rady Giełdy. KNF odmawia udzielenia zgody, jeżeli proponowane zmiany nie zapewniają prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu papierami wartościowymi lub nie zabezpieczają należycie interesów uczestników tego obrotu.

Kompetencje Zarządu

Zarząd kieruje sprawami i zarządza majątkiem Spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie czynności niezastrzeżone dla walnego zgromadzenia i Rady Giełdy. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki są upoważnieni dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie
z prokurentem. Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania nie została udzielona żadna prokura.

Zgodnie z §5 ust. 3 Statutu, za zgodą Rady Giełdy, na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Giełdy jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. Zarząd nie posiada uprawnień do emisji ani wykupu akcji.

Skład Zarządu i zmiany dokonane w 2014 r.

Na koniec 2013 r. w skład Zarządu GPW wchodzili:

Skład Zarządu Giełdy poprzedniej kadencji

Stan na 31 grudnia 2013 r. oraz na 25 lipca 2014 r.
Adam Maciejewski Prezes Zarządu
Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu
Paweł Graniewski Wiceprezes Zarządu
Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Mirosław Szczepański Członek Zarządu

W ww. składzie Zarząd GPW działał do czasu wygaśnięcia mandatów jego członków, czyli do czasu skutecznego powołania Zarządu nowej kadencji.

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w zarządzie giełdy

GPW, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (Rozdz. II pkt. 1 ppkt. 2a), publikuje informacje o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie GPW na koniec danego roku oraz, dodatkowo, na dzień w którym udział ten zmienił się w ciągu roku.

Liczba kobiet i mężczyzn w Zarządzie Giełdy

Stan na dzień:Liczba kobietLiczba mężczyzn
31 grudnia 2010 r. 2 2
31 grudnia 2011 r. 2 2
31 grudnia 2012 r. 2 2
15 lutego 2013 r. 2 1
1 kwietnia 2013 r. 1 1
9 kwietnia 2013 r. 1 3
22 maja 2013 r. 1 4
31 grudnia 2013 r. 1 4
25 lipca 2014 r. 0 3
27 sierpnia 2014 r. 0 4
9 września 2014 r. 0 5
31 grudnia 2014 r. 0 5