Wynagrodzenie członków zarządu

System wynagrodzeń dla członków Zarządu Giełdy funkcjonuje w oparciu o system długoterminowego motywowania. Składa się on z części stałej (płaca zasadnicza), części zmiennej (system motywacyjny zwany roczną premią uznaniową) oraz świadczeń pozapłacowych, których zakres ustala Rada Giełdy.

W 2014 r. zmianie uległ system premiowania członków Zarządu – premia zależy od uzyskanych ocen półrocznych dokonanych przez Radę Giełdy dotyczących wykonania obowiązków oraz osiągniętych przez Spółkę wyników, a także weryfikację skutków działań podejmowanych przez członków Zarządu Giełdy w poprzednich latach. Ponadto, określona została wysokość maksymalnej premii uznaniowej przysługującej w danym roku, którą może przyznać Rada Giełdy uznaniowo. W ramach maksymalnej wysokości przyznanej premii  uznaniowej  dokonywane jest  rozliczenie  na następujących zasadach:

  • 30% przyznanej premii wypłacane jest jednorazowo,
  • 30% w formie akcji fantomowych[1],
    • 40% kwoty przyznanej premii jest zapisywane w banku premii i podlega rozliczeniu w równych częściach w kolejnych trzech latach, o ile ponowna ocena skutków działań podejmowanych
      w okresie, którego dotyczy premia, dokonana przez Radę Nadzorczą, będzie  pozytywna.

W latach poprzednich system wynagrodzeń funkcjonował na podobnych zasadach, tj. w oparciu o system długoterminowego motywowania (tzw. bank premii). Przyznanie premii uzależnione było od stopnia wykonania szeregu celów rozwojowych i finansowych. W ramach określonej, maksymalnej wysokości premii, Rada Giełdy mogła przyznać członkom Zarządu premię uznaniową, która nie była ściśle powiązana ze wskaźnikami rozwojowymi i finansowymi, a przyznawana była na podstawie oceny stopnia realizacji indywidualnych rocznych celów zadaniowych.

W Spółce nie istnieją programy motywacyjne lub premiowe oparte na kapitale emitenta (w tym programy oparte na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, czy opcjach na akcje).

Zgodnie ze Statutem, ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu należy do kompetencji Rady Giełdy, przy czym ustalenie warunków umów oraz wysokości wynagrodzeń pozostałych członków Zarządu dokonywane jest na wniosek Prezesa Zarządu. W 2014 r. członkowie Zarządu nowej kadencji zrzekli się wynagrodzeń z tytułu zasiadania w organach spółek zależnych i stowarzyszonych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GPW.

[1] Sposób wynagradzania, polegający na przekazaniu na czas określony pewnej liczby wirtualnych akcji fantomowych. Pakiet tych akcji upoważnia menadżera do pobierania wypłat fantomowych, których wysokość uzależniona jest od giełdowego kursu akcji GPW

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy w 2014 (tys. zł)*

   Część stała Część zmienna (premia)  Zobowiązania długoterminowePozostałe świadczeniaŚwiadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracyJednostki podporządkowaneRazem
Akcje fantomoweBank premii
Paweł Tamborski 360 83 83 110 16 0 6 658
Karol Półtorak 205 40 40 53 14 0 0 352
Grzegorz Zawada 226 53 53 70 20 0 11 433
Mirosław Szczepański 638 66 66 88 104 0 56 1.018
Dariusz Kułakowski 558 66 66 88 108 0 0 886
Adam Maciejewski 1.052 0 0 0 202 948 73 2.275
Beata Jarosz 451 0 0 0 128 606 49 1.234
Paweł Graniewski 361 0 0 0 104 0 0 465
Razem 3.851 308 308 409 696 1.554 195 7.321

*Kwoty dot. części zmiennej (premii) oraz zobowiązań długoterminowych (akcji fantomowych/banku premii) za 2014 odzwierciedlają utworzone na ten cel rezerwy

Wynagrodzenia i pozostałe świadczenia członków Zarządu Giełdy w 2013 r. (tys. zł)

 Część stałaCzęść zmienna (premia)Premia – zobowiązania długoterminowe[2]Pozostałe świadczeniaŚwiadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracyJednostki przyporządkowaneRazem
Adam Maciejewski 948 582 177 255 0 86 2.048
Beata Jarosz 638 332 117 187 0 83 1.357
Paweł Graniewski 382 192 26 119 0 0 719
Mirosław Szczepański 350 160 34 104 0 110 758
Dariusz Kułakowski 133 60 13 39 0 0 245
Ludwik Sobolewski 368 0 0 81 117 12 578
Lidia Adamska 317 0 0 62 825 7 1.212
Razem 3.136 1.326 367 847 942 298 6.917

[2] Premia –zobowiązanie długoterminowe, za rok 2011 została rozliczona w roku 2013 i zaprezentowana w „Część zmienna (premia)”

Warunki umów o pracę członków zarządu

Umowy o pracę z członkami Zarządu Giełdy nowej kadencji zostały zawarte na czas określony tj. do dnia wygaśnięcia mandatu, w związku z zakończeniem 4-letniej kadencji Zarządu Spółki, określonej w Statucie. Umowy te mogą zostać rozwiązane przez Spółkę lub członka Zarządu za trzymiesięcznym wypowiedzeniem lub za porozumieniem stron. Spółka zawarła umowy o pracę z następującymi członkami Zarządu:

Umowy o pracę z członkami Zarządu Giełdy, stan na 31 grudnia 2014 r.

 Data obowiązywania umowyOkres umowyStanowisko
Paweł Tamborski 25 lipca 2014 r.

na czas określony,

tj. do upływu kadencji

Prezes Zarządu
Grzegorz Zawada  28 sierpnia 2014 r.

na czas określony,

tj. do upływu kadencji

Wiceprezes Zarządu
Karol Półtorak 9 września 2014 r.

na czas określony,

tj. do upływu kadencji

Wiceprezes Zarządu
Mirosław Szczepański 25 lipca 2014 r.

na czas określony,

tj. do upływu kadencji

Wiceprezes Zarządu
Dariusz Kułakowski 25 lipca 2014 r.

na czas określony,

tj. do upływu kadencji

Wiceprezes Zarządu

Rada Giełdy zawarła z członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji. Członkowie Zarządu podpisali umowy o zakazie konkurencji, które obowiązywać będą po ustaniu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy (w przypadku rozwiązania umowy w trakcie trwania kadencji) lub 6 miesięcy (w przypadku zakończenia danej kadencji i niepowołania na kolejną). Umowa o zakazie konkurencji może zostać wypowiedziana przez Spółkę w okresie 30 dni od dnia rozwiązania umowy o pracę.

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu w 2014 r. nastąpiły zmiany jego składzie. Umowy o pracę
z członkami Zarządu poprzedniej kadencji zostały rozwiązane z dniem wygaśnięcia mandatu, tj. 25 lipca 2014 r. W 2006 r. Rada Giełdy podpisała z ówczesnymi członkami Zarządu umowy o zakazie konkurencji, zgodnie z którymi przez 12 miesięcy od rozwiązania umów o pracę ze Spółką członkowie Zarządu nie będą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. W okresie obowiązywania zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy, członkom Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto otrzymanego w okresie 12 miesięcy przed ustaniem stosunku pracy, wypłacane w 12 równych ratach miesięcznych. W związku z powyższym, na podstawie zawartych umów o zakazie konkurencji, Spółka wypłaca odszkodowanie p. Adamowi Maciejewskiemu w kwocie 79.000 zł i p. Beacie Jarosz w kwocie 50.497,22 zł miesięcznie. W dniu 7 października 2014 r. Spółka zawarła z p. Beatą Jarosz porozumienie dotyczące wysokości miesięcznego odszkodowania przysługującego z tytułu umowy o zakazie konkurencji. Odszkodowanie to pomniejszane jest o kwotę miesięcznego przychodu brutto osiąganego przez p. Beatę Jarosz w związku z zatrudnieniem w grudniu 2014 r. w Towarowej Giełdzie Energii SA. Powyższe umowy o zakazie konkurencji obowiązują do 31 lipca 2015 r.

Wynagrodzenie członków Rady Giełdy

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Giełdy otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość określa Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgodnie z ostatnią uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 25 lipca 2014 r., kwota miesięcznego wynagrodzenia dla członków Rady Giełdy została ustalona
w następującej wysokości:

  • Prezes Rady Giełdy – 2-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS;
  • Wiceprezes Rady Giełdy, Sekretarz Rady Giełdy, Członek Rady Giełdy – 1,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Wynagrodzenia członków Rady Giełdy (tys. zł)

 31 grudnia 2014 r.31 grudnia 2013 r.
Leszek Pawłowicz 27 47
Marek Wierzbowski 59 47
Sebastian Skuza - 22
Paweł Graniewski[3] - 164
Jacek Lewandowski 59 47
Sławomir Krupa 27 47
Marek Słomski 59 47
Wiesław Rozłucki 69 25
Dariusz Kacprzyk 59 25
Piotr Piłat 31 -
Waldemar Maj 25 -

[3] Pan Paweł Graniewski był oddelegowany do wykonywania czynności członka Zarządu Giełdy w okresie od 10 stycznia 2013 r. do 9 kwietnia 2013 r. W czasie oddelegowania otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości wyliczonej jako średnia wynagrodzenia zasadniczego członków Zarządu Giełdy