Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy podejmowanie decyzji dotyczących spraw w zakresie organizacji i funkcjonowania spółki, z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych i Statucie.

Sposób działania Walnego Zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem Giełdy. Sposób zwoływania i funkcjonowania oraz uprawnienia walnego zgromadzenia określają: Kodeks spółek handlowych, Statut Spółki (w szczególności w §§8-12) oraz Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia. Treść Statutu i Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej GPW (www.gpw.pl) w sekcji Regulacje w zakładce Dokumenty korporacyjne: (http://www.gpw.pl/dokumenty_korporacyjne).

Walne zgromadzenie obraduje w formie:

  • zwyczajnego walnego zgromadzenia, zwoływanego raz w roku, w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, tj. najpóźniej do końca czerwca,
  • nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, które zwoływane jest w przypadkach określonych
    w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w Statucie.

Walne zgromadzenia zwoływane są przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej GPW oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne. Ogłoszenie wraz
z materiałami prezentowanymi akcjonariuszom udostępniane są od dnia zwołania walnego zgromadzenia na stronie internetowej GPW w sekcji Relacje Inwestorskie, w zakładce Spółka – Walne Zgromadzenie (http://www.gpw.pl/walne_zgromadzenie).

Uchwały walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem określonych przypadków, podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia Statutu stawiają wymóg większości kwalifikowanej. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Dopuszczalne jest wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile w ogłoszeniu o danym walnym zgromadzeniu zostanie podana informacja o istnieniu takiej możliwości. Udział taki obejmuje: transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad oraz wykonywanie osobiście przez akcjonariusza lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Prawa akcjonariuszy

Prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania na walnym zgromadzeniu określone są w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% kapitału zakładowego lub co najmniej 30% ogółu głosów w Spółce mają prawo zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Ponadto, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia na zasadach określonych w przepisach ogólnych.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed jego datą (dzień rejestracji uczestnictwa). Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć
i wykonywać na walnym zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swojego pełnomocnika. Każdy akcjonariusz ma ponadto prawo wypowiedzieć się w sprawach objętych porządkiem obrad, według kolejności zgłoszeń.

Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu każdorazowo zamieszczany jest w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu.

Walne Zgromadzenia w 2014 r.

W 2014 r. na GPW odbyły się dwa walne zgromadzenia:

  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zwołane na 26 czerwca 2014 r. z porządkiem obrad przewidującym m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
    i Grupy Kapitałowej GPW i sprawozdania finansowego za 2013 r., podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 r., udzielenie absolutorium członkom Rady Giełdy i Zarządu, a także powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji oraz powołanie Prezesa Zarządu GPW nowej kadencji. Po zmianie porządku obrad i wyborze na Prezesa Zarządu p. Pawła Tamborskiego, obrady walnego zgromadzenia przerwano i odroczono do 15 lipca 2014, a następnie (uchwałą ZWZ z dnia 15 lipca 2014 r.) do 25 lipca 2014 r., kiedy to kontynuowano i zakończono obrady. Treść uchwał ZWZ została opublikowana raportami bieżącymi nr  9/2014 z dn. 26 czerwca 2014 r., nr 12/2014 z dn. 15 lipca 2014 r. oraz nr 19/2014 z dn. 26 lipca 2014 r. i jest dostępna  na stronie internetowej Spółki w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce Raporty – Raporty bieżące (http://www.gpw.pl/raporty_biezace).
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW zwołane na 25 sierpnia 2014 r. z porządkiem obrad przewidującym powołanie członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych[1]. Treść uchwał NWZ została opublikowana raportem bieżącym nr 23/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 r. i jest dostępna na stronie internetowej GPW w sekcji Relacje inwestorskie w zakładce Raporty – Raporty bieżące (http://www.gpw.pl/raporty_biezace).

[1] Akcjonariusz mniejszościowy – akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki