zasady powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej

Zgodnie ze Statutem, Rada Nadzorcza Giełdy (Rada Giełdy) składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez walne zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.

Walne Zgromadzenie powołuje:

 • przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy, którzy są jednocześnie członkami Giełdy[1]
 • oraz przynajmniej jednego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych.

Co najmniej dwóch członków Rady Giełdy powinno spełniać określone w Statucie kryteria niezależności, dotyczące m.in. powiązań zawodowych lub pokrewieństwa zwłaszcza z osobami zarządzającymi lub nadzorującymi GPW lub podmioty z Grupy Kapitałowej GPW. Pozostałych członków Rady Giełdy walne zgromadzenie powołuje na zasadach ogólnych.

Rada Giełdy wybiera ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa Rady Giełdy. Rada Giełdy może wybrać ze swojego grona sekretarza Rady Giełdy.

Precyzyjny opis procedur powoływania i odwoływania członków Rady Giełdy zawiera Statut.

[1] Członek Giełdy – podmiot rynku kapitałowego, który po spełnieniu wymogów określonych regulacjami GPW jest uprawniony do bezpośredniego zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych

Kompetencje rady nadzorczej

Rada Giełdy sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Kompetencje Rady Giełdy określa precyzyjnie Statut, w szczególności jego §18. Poza typowymi dla rady nadzorczej kompetencjami, Statut przewiduje, że uchwały Rady Giełdy wymaga:

 • wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia stanowiącego alians strategiczny z inną giełdą (porozumienie, którego przedmiotem jest w szczególności trwała współpraca operacyjna
  w zakresie stanowiącym zasadniczy przedmiot działalności Spółki),
 • zatwierdzanie na wniosek Zarządu Giełdy wieloletniej strategii rozwoju Giełdy,
 • wyrażenie zgody na zawarcie, w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu na rynku regulowanym lub jakiegokolwiek za jego segmentów lub umowy powierzenia podmiotom zewnętrznym obsługi operacyjnej obrotu zorganizowanego w alternatywnym systemie obrotu,
 • nabycie systemu informatycznego służącego zawieraniu transakcji giełdowych,
 • wyrażenia zgody na nabycie lub zbycie akcji albo udziałów w spółkach prawa handlowego, jeżeli ich wartość według ceny nabycia lub zbycia przekracza 1/10 kapitału zakładowego Spółki.

Skład osobowy rady nadzorczej i zmiany dokonane w 2014 r.

27 czerwca 2014 r. zakończyła się trzyletnia kadencja Rady Giełdy, w składzie zaprezentowanym w tabeli poniżej.

Skład osobowy Rady Giełdy poprzedniej kadencji

Stan na 31 grudnia 2013 r. oraz na 25 lipca 2014 r.
dr Wiesław Rozłucki Prezes Rady Giełdy
prof. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy
Dariusz Kacprzyk Członek Rady Giełdy
Sławomir Krupa Członek Rady Giełdy
Jacek Lewandowski Członek Rady Giełdy
Leszek Pawłowicz Członek Rady Giełdy
dr Marek Słomski Członek Rady Giełdy

Mandaty ww. członków Rady Giełdy wygasły z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, które zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2013, tj. w dniu 25 lipca 2014 r. Tego samego dnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało do Rady Giełdy na nową, trzyletnią kadencję panów: Dariusza Kacprzyka, Jacka Lewandowskiego, Piotra Piłata, dr. Wiesława Rozłuckiego, dr. Marka Słomskiego (spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy członków Giełdy) oraz prof. Marka Wierzbowskiego.

Ponadto, 25 sierpnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW powołało w skład Rady Giełdy pana Waldemara Maja (spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych).

Skład osobowy Rady Giełdy - stan na 31 grudnia 2014 r.

dr Wiesław Rozłucki Prezes Rady Giełdy niezależny członek Rady Giełdy[2]
prof. Marek Wierzbowski Wiceprezes Rady Giełdy  
Dariusz Kacprzyk Członek Rady Giełdy niezależny członek Rady Giełdy
Jacek Lewandowski Członek Rady Giełdy niezależny członek Rady Giełdy
Marek Słomski Członek Rady Giełdy niezależny członek Rady Giełdy
Piotr Piłat Członek Rady Giełdy  
Waldemar Maj Członek Rady Giełdy niezależny członek Rady Giełdy

[2] zgodnie z kryteriami niezależności członków rad nadzorczych zawartymi w Rozdziale III pkt 6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w tym z zastosowaniem przepisów Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)

Komitety rady giełdy

Zgodnie ze Statutem, Rada Giełdy powołuje komitety audytu i regulacji, a ponadto może również powołać inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa Statut oraz Regulamin Rady Giełdy, dostępny na stronie internetowej GPW w sekcji Regulacje w zakładce Dokumenty korporacyjne (http://www.gpw.pl/dokumenty_korporacyjne).

Wykaz komitetów działających w ramach Rady Nadzorczej GPW, ich składów i obszarów odpowiedzialności zawiera poniższa tabela.

Skład i kompetencje Komitetów Rady Giełdy – stan na 31 grudnia 2014 r.

Komitet Strategii

Wiesław Rozłucki

Przewodniczący

 • opiniuje wdrażanie strategii GPW,
 • opiniuje strategię GPW i jej aktualizacje,
 • opiniuje zagadnienia związane z procesem prywatyzacji GPW,
 • opiniuje propozycje odnośnie aliansów strategicznych GPW,
 • opiniuje propozycje nabycia przez GPW udziałów w innych podmiotach, o znaczeniu strategicznym,
 • opiniuje materiałów na temat systemu opłat giełdowy
Jacek Lewandowski Członek Komitetu
Piotr Piłat Członek Komitetu
Waldemar Maj Członek Komitetu
Komitet Regulacji i Ładu Korporacyjnego 
Marek Wierzbowski Przewodniczący
 • inicjuje i opiniuje propozycje zmian w regulacjach,
 • opracowuje wspólne stanowiska Rady i Zarządu Giełdy,
 • opiniuje oświadczenia GPW w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego,
 • inicjuje, opiniuje i monitoruje działania związane z implementacją zasad ładu korporacyjnego przez GPW,
 • inicjuje, opiniuje i monitoruje działania wspierające implementację zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych
Piotr Piłat Członek Komitetu
Komitet Wynagrodzeń i Nominacji 
Dariusz Kacprzyk Przewodniczący
 • opiniuje system wynagrodzeń,
 • opiniuje umowy o pracę z członkami Zarządu,
 • opiniuje propozycje nagród rocznych dla członków Zarządu,
 • opiniuje system motywacyjny
Wiesław Rozłucki Członek Komitetu
Marek Słomski Członek Komitetu
Komitet Audytu[3] 
Marek Słomski Przewodniczący
 • opiniowanie sprawozdań finansowych i wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 • opiniowanie planu finansowego GPW,
 • opiniowanie informacji Zarządu Giełdy, z wykonania planu finansowego,
 • opiniowanie raportów z oceny obszarów ryzyka,
 • opiniowanie ofert podmiotów mających pełnić usługi biegłego rewidenta,
 • rekomendacja w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić usługi biegłego rewidenta
Dariusz Kacprzyk Członek Komitetu
Jacek Lewandowski Członek Komitetu

[3] Na dzień przygotowania niniejszego Sprawozdania wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności oraz jeden z członków Komitetu Audytu posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy o Biegłych Rewidentach

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w radzie giełdy

GPW, zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW (Rozdz. II pkt. 1 ppkt. 2a), publikuje informacje o udziale kobiet i mężczyzn w Radzie Giełdy na koniec danego roku oraz, dodatkowo, na dzień w którym udział ten zmienił się w ciągu roku.

Liczba kobiet i mężczyzn w Radzie Giełdy

Stan na dzień:Liczba kobietLiczba mężczyzn
31 grudnia 2010 r. 2 5
28 lutego 2011 r. 1 6
27 czerwca 2011 r. 0 7
31 grudnia 2011 r. 0 7
31 grudnia 2012 r. 0 7
9 kwietnia 2013 r. 0 6
21 czerwca 2013 r. 0 7
31 grudnia 2013 r. 0 7
25 lipca 2014 r. 0 6
25 sierpnia 2014 r. 0 7
31 grudnia 2014 r. 0 7