Zasady i zakres stosowania ładu korporacyjnego

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w 2014 r. przestrzegała wszystkich zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

GPW, od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, tj. 5 listopada 2010 r., przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” (DPSN). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej http://gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw, która jest oficjalną stroną Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, poświęconą zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

Giełda, jako spółka notowana na GPW, przestrzegała w 2014 r. wszystkich zasad dobrych praktyk, wynikających z DPSN.

Ponadto, GPW podlega Zasadom Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych (ZŁK), wydanym 22 lipca 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), będącym zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relacje z akcjonariuszami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania. Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej KNF, w części Dla rynku – Zasady ładu korporacyjnego, pod adresem 
http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/zasady_ladu_korporacyjnego/index.html.

Giełda stosuje zasady wymienione w Ładzie Korporacyjnym dla Instytucji Nadzorowanych, z wyłączeniem zasad określonych w: §53, §54 pkt. 1-3, §55, §56, §57, które są nieadekwatne do przedmiotu działalności GPW – GPW nie zarządza aktywami na rachunek klienta. Dodatkowo, mając na uwadze, że adresatami niektórych zaleceń zawartych w Zasadach Ładu Korporacyjnego są akcjonariusze spółki, do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia GPW zostanie wprowadzony punkt umożliwiający akcjonariuszom zapoznanie się z Zasadami Ładu Korporacyjnego i ewentualne wypowiedzenie się co do ich treści.

Informacje, dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, publikowane są na stronie internetowej GPW (http://www.gpw.pl/lad_korporacyjny).