Kapitał zakładowy Giełdy Papierów Wartościowych wynosi 41 972 000 zł i dzieli się na 41 972 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Spółki dzielą się na uprzywilejowane akcje imienne serii A (uprzywilejowanie co do głosu, na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu) oraz zwykłe akcje na okaziciela serii B.

Posiadaczom akcji imiennych uprzywilejowanych serii A przysługuje możliwość zamiany akcji serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii B. Statut Spółki nie zawiera ograniczeń w kwestii zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela powoduje zmianę liczby głosów z dwóch głosów na jeden głos na akcję. W 2014 r. nie nastąpiły żadne zmiany w liczbie akcji i liczbie głosów.

GPW nie posiada żadnych informacji o zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Struktura akcjonariatu GPW

AkcjonariuszAkcje w kapitale zakładowymGłosy na Walnym Zgromadzeniu
LiczbaUdziałLiczbaUdział[1]
Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
– akcje uprzywilejowane (seria A)
14 688 470 35,00% 29 376 940 51,74%
Pozostali akcjonariusze
– akcje uprzywilejowane (seria A)
119 000 0,28% 238 000 0,42%
Pozostali akcjonariusze
– akcje na okaziciela (free float; seria B)
27 164 530 64,72% 27 164 530 47,84%
Razem 41 972 000 100,00% 56 779 470 100%

[1] Akcje imienne serii A będące w posiadaniu Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych podmiotów, które były akcjonariuszami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przed jej ofertą publiczną (banki, domy maklerskie, emitenci) są uprzywilejowane w ten sposób, że na każdą taką akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, zarówno na dzień 31 grudnia 2014 r. jak i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, posiadaczem akcji GPW, stanowiących – bezpośrednio lub pośrednio – co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu, był jedynie Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie ze strukturą portfela ING OFE, na koniec 2014 r., fundusz ten posiadał 2 373 122 akcje GPW, co stanowi 5,65% udziału w kapitale zakładowym GPW oraz 4,18% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przygotowania niniejszego sprawozdania, zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej posiadał 14 688 470 akcji imiennych serii A (uprzywilejowanych co do głosu), stanowiących 35,00% wszystkich akcji, a tym samym 29 376 940 głosów, stanowiących 51,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. 

Pozostałe akcje serii A (119 000; 0,28% wszystkich akcji; 238 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 0,42% w ogólnej liczbie głosów) należały głównie do domów maklerskich i banków.

Spośród wszystkich osób zarządzających i nadzorujących Spółkę, jej akcje, kupione w ofercie publicznej w liczbie po 25 sztuk, posiadali na dzień bilansowy: 

  • Dariusz Kułakowski, Wiceprezes Zarządu,
  • Wiesław Rozłucki, Prezes Rady Giełdy.

Według najlepszej wiedzy Spółki, osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę nie posiadają obecnie akcji ani udziałów w jednostkach powiązanych.

W 2014 r. Spółka nie nabywała akcji własnych.

Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych, w związku z czym nie posiada również systemu kontroli programów akcji pracowniczych.