Podmiotem uprawnionym, badającym jednostkowe sprawozdanie finansowe GPW S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy GPW za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. jest KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KPMG Audyt), wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546.

Umowa pomiędzy GPW a KPMG Audyt została zawarta 10 grudnia 2013 r. i dotyczy badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata obrotowe kończące się 31 grudnia 2013 r. i 2014 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2014 r. i 2015 r. oraz usługi weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2013 i 2014 r.

W roku poprzedzającym obowiązywała umowa, zawarta w dniu 11 stycznia 2013 r. pomiędzy GPW a KPMG Audyt sp. z o.o., wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458, która obejmowała: badanie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r., przegląd śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za poszczególne kwartały 2013 r., usługi tłumaczenia, a także usługę weryfikacji poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu za 2012 r.

Wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta za usługi świadczone na rzecz Grupy Kapitałowej GPW (kwoty netto w zł)

Usługa20142013
1. Badanie 85.500 85.500
- rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego  za rok zakończony 31 grudnia
- weryfikacja poprawności wyliczenia wskaźników premiowych Zarządu GPW
Przegląd:    
- śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 31.03. 19.000 20.000
- śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01 – 30.09. 19.000 20.000
- śródrocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01. – 30.06. 28.500 30.000
2. Usługi doradztwa podatkowego n.d. n.d.
3. Usługi tłumaczenia n.d. 50-100/stronę A4 tekstu