Umowy znaczące

W 2014 roku Grupa GPW nie zawarła umów, które spełniałyby kryteria umowy znaczącej.

Spory sądowe

GPW nie jest uczestnikiem postępowań, w których wartość zobowiązań lub wierzytelności stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych.

Badania i rozwój

Rozwój nowych platform obrotu i poszerzanie oferty instrumentów inwestycyjnych dostępnych na rynkach GPW to kluczowe elementy strategii GK GPW. Działania te przyniosą długoterminowe korzyści w postaci dotarcia do nowych grup inwestorów i pozyskania dodatkowych źródeł przychodów. W 2014 roku zrealizowane zostały następujące zadania, które były ważne dla rozwoju rynków prowadzonych w ramach GK GPW:

Styczeń

 • GPW rozpoczęła publikację nowych indeksów pochodnych wobec WIG30: WIG30short i WIG30lev. Indeks WIG30short odzwierciedla zmiany cen spółek odwrotnie proporcjonalnie do WIG30, natomiast indeks WIG30lev odzwierciedla zmiany cen spółek z uwzględnieniem dźwigni finansowej;
 • w obszarze rynku kasowego TBSP uruchomione zostały nowe funkcjonalności: MidPrice Order Book oraz Striker Price, które poszerzają wachlarz dostępnych dla market makerów możliwości działania na rynku,
 • inwestorom instytucjonalnym zapewniono dostęp do rynku kasowego TBSP w oparciu o zapytania o cenę (Request for Quote - RFQ);

Marzec

 • uruchomiona w 2013 r. platforma demo do nauki inwestowania GPWTr@der została poszerzona o moduł do inwestowania w akcje,
 • w związku z planami uruchomienia obrotu pochodnymi instrumentami finansowymi (kontakty futures rozliczane finansowo) opartymi o ceny energii i gazu, TGE wystąpiła do Ministra Finansów o wyrażenie zgody na prowadzenie giełdy w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Termin uruchomienia rynku finansowego uzależniony jest od uzyskania decyzji MF;

Sierpień

 • GPW zmieniła cykl wygasania dla opcji na indeks WIG20;  w efekcie zmiany w obrocie dostępne są opcje, które zawsze będą wygasały w najbliższym miesiącu kalendarzowym;

Wrzesień

 • GPW zdecydowała o zmianach w indeksach giełdowych: indeks WIG20 pozostał głównym wskaźnikiem bazowym,  indeks WIG30 będzie nadal publikowany, z początkiem 2015 r. zaprzestano publikowania indeksów WIG50 i WIG250;

Październik

 • Udostępnienie funkcjonalności tri-party repo na rynku TBSP, powiązane ze świadczonymi przez KDPW S.A. (pełniącym rolę tzw. agenta tri-party) usługami w zakresie codziennego monitorowania i zarządzania zabezpieczeniami transakcji repo. Głównym celem uruchomienia funkcjonalności jest udrożnienie rynku transakcji repo o dłuższych terminach zapadalności;

Listopad

 • GPW zrewidowała zasady kwalifikacji do Listy Alertów decydując o utrzymaniu progu groszowości na poziomie 50 groszy;

Grudzień

 • GPW podpisała pierwsze umowy o dystrybucję danych z rynków towarowych (TGE),
 • TGE podjęła decyzję o wyborze dostawcy nowego systemu transakcyjnego. System X- Stream, którego dostawcą będzie Nasdaq OMX zostanie wdrożony na TGE w 2016 r. Nowe rozwiązania technologiczne wyposażą TGE w udoskonaloną funkcjonalność i umożliwią obsługę stale rosnących wolumenów obrotu, a także rozszerzenie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne.