Misja GPW

30 października 2014 r. Zarząd GPW zaprezentował zaktualizowaną strategię rozwoju Grupy Kapitałowej GPW na lata 2014 – 2020 („GPW.2020”).

Głównym celem strategii GPW.2020 jest uczynienie z GPW giełdy pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej. W stosunku do wcześniej obowiązującej wersji strategii, która zakładała rozwój oparty w istotnej mierze o transakcje fuzji i przejęć, w zaktualizowanej strategii Giełda koncentruje się na rozwoju organicznym. Taka zmiana podejścia jest następstwem zmian w otoczeniu GPW (m. in. reforma OFE oraz rosnąca konkurencja w obszarze instrumentów pochodnych oferowanych inwestorom indywidualnym) oraz przekonania Giełdy co do dalszych, dużych możliwości rozwoju krajowego rynku kapitałowego i towarowego. U podstaw modyfikacji strategii leży też potrzeba lepszego wykorzystania zasobów w ramach Grupy Kapitałowej GPW (koncentracja operacyjna i finansowa na najbardziej efektywnych i rokujących projektach) oraz potrzeba lepszego i dynamiczniejszego dostosowywania się Giełdy do otoczenia konkurencyjnego.

Jednym z celów zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej GPW jest doprowadzenie w 2020 r. do pełnego operacyjnego zintegrowania GK GPW i zwiększenia jej kosztowej efektywności. W związku z powyższym, GPW zamierza doprowadzić do głębszej integracji swojej Grupy Kapitałowej m.in. przez stworzenie centrum usług wspólnych, czy przez optymalizację wykorzystywanych nieruchomości. 

Ponadto wprowadzony został program oszczędnościowy, dotyczący m. in. takich pozycji kosztowych jak czynsze, usługi IT, usługi obce, który w 2017 r. powinien wygenerować około 19 mln zł oszczędności w stosunku do bazy kosztowej rozumianej jako koszty operacyjne za 12 miesięcy do końca III kw. 2014 r. Pozwoli to wygenerować dodatkowe środki finansowe na wsparcie obszarów o największym potencjale rozwoju. W efekcie GPW zakłada, że na poziomie skonsolidowanym uda jej się zwiększać przychody do 2020 r. w średniorocznym tempie 7%, przy obniżeniu wskaźnika kosztów operacyjnych do przychodów do poziomu poniżej 50% (z 59% w 2013 r.). 

Ambicje finansowe Grupy GPW do 2020 r.

Ambicje GPW


[1] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, skorygowany o wynik  jednostek   stowarzyszonych

Strategia GPW.2020 zakłada, że rozwój Grupy Kapitałowej GPW będzie oparty na sześciu głównych filarach: płynnym rynku akcji, rozwiniętym rynku długu, konkurencyjnym rynku instrumentów pochodnych, atrakcyjnym dla inwestorów rynku towarowym, kompleksowej ofercie produktów informacyjnych dla inwestorów i emitentów oraz otwieraniu nowych segmentów biznesu w oparciu o posiadane w Grupie Kapitałowej kompetencje.

Główne inicjatywy strategiczne GPW

rynek akcji

Kluczowe aspiracje Grupy GPW w głównych obszarach biznesowych

Kluczowe aspiracje Grupy GPW