Zakres działalności GPW w obszarze rynku finansowego obejmuje:

 • obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym i w alternatywnym systemie obrotu, w tym w szczególności obrót akcjami na Głównym Rynku i rynku NewConnect, obrót instrumentami pochodnymi na Głównym Rynku, a także obrót instrumentami dłużnymi na platformie Catalyst (rynek regulowany i alternatywny system obrotu),
 • obsługę emitentów w zakresie wprowadzania do obrotu i notowania instrumentów finansowych,
 • sprzedaż informacji obejmującą m.in. sprzedaż danych w czasie rzeczywistym dotyczących rynków finansowych i towarowych prowadzonych w ramach Grupy GPW.

OBSŁUGA OBROTU

Obsługa obrotu obejmuje obrót instrumentami finansowymi na Głównym Rynku oraz na rynkach regulowanych przez GPW – NewConnect i Catalyst.


Podział instrumentów finansowych

RYNEK AKCJI

W 2014 r. wartość obrotów akcjami w transakcjach sesyjnych na Głównym Rynku GPW wyniosła 205,4 mld zł i była niższa o 6,7% od wartości obrotów w 2013 r. Średnia dzienna wartość obrotów w trakcie sesji w ramach arkusza zleceń wyniosła 824,8 mln zł i spadła o 7,5% w stosunku do 2013 r. Liczba transakcji w 2014 r. wyniosła 13,8 mln i była wyższa o 7,9% od liczby transakcji w 2013 r. 

Wartość obrotów sesyjnych i pakietowych na Głównym Rynku akcji GPW (mld zł)

Wartość obrotów sesyjnych i pakietowych na Głównym Rynku akcji GPW (mld zł)

Obroty na rynku NewConnect wyniosły w 2014 r. 1 435 mln zł i były wyższe o 17,1% od obrotów w 2013 r. Liczba transakcji sesyjnych w 2014 r. wyniosła 865,1 tys. i była wyższa o 20,0% od liczby transakcji w 2013 r.

Wartość obrotów sesyjnych i pakietowych na rynku NewConnect (mln zł)

Wartość obrotów sesyjnych i pakietowych na rynku NewConnect (mln zł)

Spadek poziomu obrotów wynika przede wszystkim z rekordowo niskiej zmienności, która utrzymywała się na rynkach akcji GPW w całym 2014 r. i była najniższa od kilkunastu lat, wpływając istotnie na aktywność inwestorów giełdowych.

W 2014 r. jedynie w trakcie 129 sesji amplituda notowań pomiędzy maksymalną i minimalną wartością WIG20 była wyższa niż 1 proc., podczas gdy w roku poprzednim było to 160 sesji, a w latach wcześniejszych liczba ta przekraczała 200 sesji.

Liczba sesji w roku z dzienną rozpiętością wartości skrajnych indeksu WIG20 powyżej 1%

Liczba sesji w roku z dzienną rozpiętością wartości skrajnych indeksu WIG20 powyżej 1%

Spadek aktywności inwestorów na rynkach GPW wynikał również z niepewności związanej z reformą funduszy emerytalnych, przeprowadzoną w lutym 2014 r.

Niższa aktywność inwestorów związana z reformą OFE wynikała jednak w większym stopniu z niepewności rynkowej związanej z efektami reformy i jej konsekwencjami dla wielkości aktywów funduszy, niż ze spadku aktywności samych funduszy na rynkach akcji.

Free float GPW i udział OFE we free float

Free float GPW i udział OFE we free float

Źródło: GPW, KNF

Udział OFE w obrotach na GPW 

Udział OFE w obrotach na GPW

Źródło: GPW, KNF

Ponadto, na spadek obrotów  akcjami w 2014 r. miała wpływ  niższa aktywność inwestorów zagranicznych, spowodowana niepewnością polityczną związaną z konfliktem na Ukrainie.

Od 1 stycznia 2013 r. przez cały 2014 r. obowiązywała obniżka opłaty stałej od zleceń na rynku akcji, PDA i tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF w transakcjach sesyjnych i pakietowych na obu rynkach akcji z 1 zł do 0,20 zł oraz obniżenie analogicznej opłaty od zleceń realizowanych w ramach zadań animatora rynku do 0,05 zł.

W listopadzie 2013 r. Zarząd GPW wprowadził promocję przeznaczoną dla aktywnych inwestorów na rynku akcji oraz instrumentów pochodnych w ramach programu High Volume Provider (HVP), która została przedłużona do 31 października 2015 r. Promocja obejmuje osoby prawne inwestujące na rynkach finansowych wyłącznie na własny rachunek. Minimalna wartość obrotów inwestora uprawniająca do udziału w programie wyniosła 5 mln zł na sesję na rynku akcji lub 150 szt. kontraktów terminowych i opcji na sesję na rynku terminowym. Promocja w ramach programu HVP ma na celu przyciągnięcie nowej grupy inwestorów do tej pory nieobecnych na GPW – ich pojawienie się w dłuższym terminie powinno się przełożyć na zawężenie spreadów i wzrost płynności całego rynku.

RYNEK INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi największy rynek instrumentów pochodnych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Najbardziej płynnym instrumentem, który generuje najwyższe wolumeny obrotów na GPW pozostaje od lat kontrakt terminowy na WIG20, który w 2014 r. odpowiadał za 63,7% wolumenu obrotu derywatami (w 2013 r. – 65,4%, a w 2012 r. – 80,1%)

Udział poszczególnych instrumentów pochodnych w obrotach w 2014 r. mierzony wolumenem

Udział poszczególnych instrumentów pochodnych w obrotach w 2014 r. mierzony wolumenem

We wrześniu 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu giełdowego kontrakty terminowe na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, zakładając stopniową migrację z kontraktów z mnożnikiem 10 zł na nowe instrumenty. Ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł był 20 czerwca 2014 r., od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł.

Zmiana mnożnika została wprowadzona i utrzymana przez GPW w wyniku analiz wewnętrznych i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji środowiskowych, m. in. w ramach Komitetu ds. rynku instrumentów pochodnych GPW. Głównym celem tej decyzji było obniżenie kosztów transakcyjnych kontraktów, a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności dla inwestorów i odbudowa wysokiej płynności rynku kontraktów. Decydując się na jej wprowadzenie, Spółka liczyła się z prawdopodobieństwem spadku wolumenu obrotów na kontraktach terminowych na WIG20 w początkowym okresie po zakończeniu migracji.

Spadek wolumenów obrotów kontraktami terminowymi wynikał również z rekordowo niskiej zmienności indeksu WIG20 utrzymującej się w całym 2014 r.

Jednocześnie wskaźnik płynności kontraktów terminowych na WIG20, mierzony jako relacja wartości obrotów kontraktem na WIG20 do wartości obrotu instrumentu bazowego, w ostatnich miesiącach 2014 r. był najwyższy od grudnia 2011 r.

Wskaźnik płynności kontraktów (DLR) – stosunek wartości obrotu FW20 do wartości obrotów instrumentu bazowego

Wskaźnik płynności kontraktów (DLR) – stosunek wartości obrotu FW20 do wartości obrotów instrumentu bazowego

W efekcie spadku wolumenu obrotów kontraktami na WIG20, całkowity wolumen obrotów instrumentami pochodnymi w 2014 r. wyniósł 9,5 mln sztuk i był o 24,9% niższy od wolumenu obrotów w 2013 r. Liczba otwartych pozycji na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 138,1 tys. sztuk i była o 28,6% niższa od stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wolumen obrotów kontraktami terminowymi, transakcje sesyjne i pakietowe, mln szt.

Wolumen obrotów kontraktami terminowymi, transakcje sesyjne i pakietowe, mln szt.

Całkowity wolumen obrotu opcjami w 2014 r. wyniósł 479 tys. sztuk, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza spadek o 40,7%.

Wolumen obrotów opcjami, transakcje sesyjne i pakietowe, tys. szt.

Wolumen obrotów opcjami, transakcje sesyjne i pakietowe, tys. szt.

Od 1 stycznia 2013 r. przez cały 2014 r. obowiązywały następujące stawki promocyjne opłat GPW w obrocie kontraktami terminowymi:

 • zmiana opłaty stałej od kontraktu terminowego na indeksy z 1,70 zł na 1,60 zł,
 • obniżona opłata od transakcji typu „day-trading” na rynku kontraktów terminowych w transakcjach sesyjnych (z wyłączeniem transakcji zawieranych na rachunek animatora oraz transakcji zawieranych na rachunek własny członka giełdy),
 • obniżona opłata od transakcji dokonywanych na rachunek własny domu maklerskiego na rynku kontraktów terminowych.

W kwietniu 2014 r. Zarząd GPW wprowadził promocję dotyczącą opłat od kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł, pobieranych od obrotu dokonywanego w ramach zadań animatora rynku dla tych kontraktów. Czas trwania promocji został ostatecznie przedłużony do końca grudnia 2014 r. Warunkiem otrzymania stawek promocyjnych było zrealizowanie przez animatora wolumenów obrotu na poziomie minimalnym, określonym wolumenowo dla poszczególnych miesięcy, tj:

 • 10 000 kontraktów w maju 2014 r.,
 • 15 000 kontraktów w czerwcu 2014 r.,
 • 30 000 w lipcu i sierpniu 2014 r.,
 • 40 000 we wrześniu i październiku 2014 r.,
 • 50 000 w listopadzie i grudniu 2014 r.

Promocja miała na celu pobudzenie obrotów na rynku kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 20 zł w związku z planowanym wycofaniem z obrotu od 23 czerwca 2014 r. kontraktów na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł.

W 2014 r. na GPW obowiązywały także promocyjne stawki zerowe opłat pobieranych od członków giełdy z tytułu obrotu kontraktami na obligacje i kontraktami na stawki WIBOR. 

SYSTEM OBROTU INSTRUMENTAMI DŁUŻNYMI – CATALYST

Catalyst składa się z rynków regulowanych i alternatywnych systemów obrotu i prowadzony jest na platformach transakcyjnych GPW i BondSpot, spółki zależnej GPW. Catalyst przeznaczony jest dla instrumentów dłużnych: obligacji komunalnych, korporacyjnych oraz listów zastawnych, a jego architektura sprawia, że jest on dostosowany do emisji o różnych wielkościach i różnej charakterystyce, a także do potrzeb różnych inwestorów – hurtowych i detalicznych, instytucjonalnych i indywidualnych. W ramach Catalyst notowane są również detaliczne obligacje Skarbu Państwa.

Wartość obrotów w transakcjach sesyjnych instrumentami nieskarbowymi na rynkach GPW prowadzonych w ramach Catalyst w 2014 r. wyniosła 1 728 mln zł wobec 2 206 mln zł w roku poprzednim (spadek o 21,7%), a w transakcjach pakietowych 776 mln zł wobec 1 560 mln zł w 2013 r. Całkowita wartość obrotów instrumentami nieskarbowymi i skarbowymi na Catalyst w 2014 r. wyniosła 3 116 mln zł wobec 4 330 mln zł w roku poprzednim, co oznacza spadek o 28,1%.

Od kwietnia do września 2014 r. na rynku Catalyst obowiązywała promocja dotycząca maksymalnych opłat pobieranych za wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym lub do alternatywnego systemu obrotu dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w EUR. Promocja polegała na obniżeniu wspomnianej opłaty maksymalnej z 30 tys. zł. do 15 tys. zł. Równocześnie Zarząd GPW wprowadził w 2014 r. promocyjną, zerową stawkę opłat za notowanie na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu dłużnych instrumentów finansowych nominowanych w EUR.

Wartość obrotów na rynku Catalyst, mln zł 

Wartość obrotów na rynku Catalyst, mln zł

Rynek Catalyst, w opinii Spółki, ma znaczący potencjał wzrostu wynikający przede wszystkim z relatywnie niskiego poziomu zadłużenia z tytułu emisji obligacji w Polsce w stosunku do PKB kraju. Łączne zadłużenie polskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych z tytułu instrumentów dłużnych (o zapadalności powyżej 1 roku), wyemitowanych łącznie na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych na dzień 30 września 2014 r. stanowiło 8%  nominalnego PKB.

Obligacje wyemitowane przez instytucje finansowe i niefinansowe w relacji do PKB (%) 

Obligacje wyemitowane przez instytucje finansowe i niefinansowe w relacji do PKB (%)

Źródło: Fitch

Potencjału rozwoju rynku Catalyst należy upatrywać również w uwarunkowaniach regulacyjnych wynikających z przeprowadzonej w lutym 2014 r. reformy OFE, w wyniku której fundusze nie mogą inwestować w bony skarbowe i inne dłużne instrumenty gwarantowane przez Skarb Państwa, co w naturalny sposób przekierowuje ich uwagę na rynek obligacji korporacyjnych. Dodatkowe znaczące perspektywy dla Catalyst niesie za sobą możliwość bezpośredniego członkostwa banków w rynku (jednolita licencja bankowa), a także popularyzacja ratingu, do której w istotnym stopniu ma przyczynić się również powołany w ramach Grupy GPW Instytut Analiz i Ratingu.

TREASURY BONDSPOT POLAND

Przedmiotem obrotu na rynku Treasury BondSpot Poland (TBSP) są skarbowe papiery wartościowe (obligacje i bony skarbowe). Co do zasady, do obrotu wprowadzane są wszystkie niedetaliczne obligacje skarbowe nominowane w złotych i euro oraz bony skarbowe.

W 2014 r. rynek TBSP posiadał status rynku elektronicznego w ramach Systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW), stanowiącego referencyjną platformę wtórnego obrotu długiem skarbowym (wybór dokonywany jest co dwa lata przez DSPW i wymaga akceptacji Ministra Finansów).

W ramach rozwoju oferty produktowej rynku TBSP w 2014 r. wdrożone zostały nowe funkcjonalności MidPrice Order Book i Striker Price, a także zapewniono możliwość dostępu inwestorom instytucjonalnym do rynku kasowego w oparciu o zapytania Reguest for Quote (RFQ). W obszarze transakcji warunkowych uruchomiono możliwość zawierania transakcji tri-party repo, których głównym celem było zapewnienie mechanizmów zabezpieczania transakcji w oparciu o usługi tzw. agenta tri-party (rolę agenta pełni KDPW S.A.), oraz stworzenie warunków do wydłużenia transakcji repo. Ponadto, w 2014 r. opracowano nową wersję cennika w zakresie transakcji rynku kasowego zawieranych przez market makerów, które weszły 
w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

W 2014 r. na kształtowanie się aktywności uczestników rynku miały zarówno czynniki globalne, jak i bezpośrednio związane z rozwojem sytuacji na polskim rynku finansowym. Krajowy rynek obligacji pozostawał pod wpływem przepływów globalnego kapitału będącego wynikiem działań największych banków centralnych, których celem było ożywienie wzrostu gospodarczego oraz przeciwdziałanie skutkom deflacji (z jednej strony spodziewanego ograniczenia stymulacji przez FED, z drugiej zaś realizacji polityki luzowania ilościowego przez Centralny Bank Japonii oraz oczekiwanych działań EBC w tym zakresie). Działania te przekładały się na kształtowanie się stóp procentowych oraz cen obligacji na rynkach bazowych, co z kolei miało wpływ na poziom rentowności i cen na rynku krajowym. Spadek rentowności polskich obligacji wspierały również oczekiwania, a następnie decyzje RPP dotyczące obniżek stóp procentowych. Duży wpływ na poziom wartości obrotów na rynku obligacji miały dokonane zmiany dotyczące funkcjonowania systemu emerytalnego. Wejście w życie z początkiem lutego 2014 r. zmian zasad funkcjonowania OFE spowodowało wygaszenie aktywności transakcyjnej tej grupy inwestorów instytucjonalnych w obszarze SPW, co miało swoje konsekwencje również dla kształtowania się obrotów w segmencie międzybankowym. Dodatkowo, w drugiej połowie roku Ministerstwo Finansów istotnie ograniczyło aktywność emisyjności na rynku pierwotnym, co również negatywnie wpłynęło na wartość obrotów na rynku wtórnym.

W 2014 r. na rynku Treasury BondSpot Poland wartość obrotów w ramach transakcji kasowych wyniosła 327,4 mld zł (spadek o 5,6% r/r), natomiast w segmencie transakcji warunkowych obroty wyniosły 439,2 mld zł (spadek o 11,8% r/r). Pomimo spadku wartości obrotów na rynku kasowym w 2014 r., odnotowano wzrost udziału transakcji zrealizowanych na platformie TBSP w stosunku do obrotów outright, realizowanych na całym rynku skarbowych papierów wartościowych. Udział wartości transakcji outright obligacjami, realizowanych na platformie TBSP w stosunku do łącznej wartości transakcji outright na całym rynku obligacji wyniósł w 2014 r. 11,1%, wobec 9,1% w 2013 r. i 12,1% w 2012 r. W 2014 r. spadł natomiast udział wartości transakcji warunkowych, zawartych na platformie TBSP, w stosunku do transakcji warunkowych zawartych na całym rynku obligacji i wyniósł około 5,1%. Rok wcześniej udział ten wynosił 6,0%, a w 2012 r. – 8,3%.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. łączna liczba uczestników rynku TBSP wyniosła 33 podmioty (banki, instytucje kredytowe i firmy inwestycyjne oraz jeden Otwarty Fundusz Emerytalny).

INNE INSTRUMENTY RYNKU KASOWEGO

Na rynku kasowym GPW, oprócz akcji i instrumentów dłużnych, notowane są także produkty strukturyzowane, certyfikaty inwestycyjne, warranty i jednostki funduszy typu ETF.

Łącznie na koniec 2014 r. w obrocie na GPW znajdowały się 744 produkty strukturyzowane, 31 certyfikatów inwestycyjnych, 3 fundusze typu ETF i 76 warrantów. Na koniec 2013 r. wartości te wynosiły odpowiednio: 550, 37, 3 i 72.

Liczba produktów strukturyzowanych, certyfikatów inwestycyjnych, funduszy ETF i warrantów notowanych na GPW w sztukach, stan na 31 grudnia

 201420132012201120102009
Produkty strukturyzowane (certyfikaty) 744 550 327 178 124 54
Produkty strukturyzowane (obligacje) 4 7 16 28 24 16
Certyfikaty inwestycyjne 31 37 58 60 58 50
Fundusze ETF 3 3 3 3 1 -
Warranty 76 72 68 90 - -

Wartość obrotów sesyjnych produktami strukturyzowanymi w 2014 r. wyniosła 560,5 mln zł, wobec 280,7 mln zł w 2013 r., co oznacza blisko dwukrotny wzrost (99,8%). Wartość obrotów jednostkami funduszy ETF w tym samym czasie wyniosła 103 mln zł wobec 169,4 mln zł w 2013 r. W przypadku certyfikatów inwestycyjnych w 2014 r. odnotowano wzrost wartości obrotów o 53,2% do poziomu 72,1 mln zł. 

OBSŁUGA EMITENTÓW

Obsługa emitentów obejmuje dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu giełdowego oraz notowanie papierów wartościowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę.

Rok 2014 GPW zakończyła z liczbą 902 spółek notowanych łącznie na Głównym Rynku i w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, spośród których 61 spółek to emitenci zagraniczni (na koniec 2013 r. – 895 spółek, w tym 58 z zagranicy).

Liczba spółek krajowych i zagranicznych – Główny Rynek

Liczba spółek krajowych i zagranicznych – Główny Rynek

Liczba spółek krajowych i zagranicznych – NewConnect

Liczba spółek krajowych i zagranicznych – NewConnect

Łączna kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych na obu rynkach akcji GPW wyniosła na koniec 2014 r. 1 262 mld zł[1], wobec 851,8 mld zł w 2013 r.

Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych – Główny Rynek i NewConnect (mld zł)

Kapitalizacja spółek krajowych i zagranicznych – Główny Rynek i NewConnect (mld zł)

Łącznie na obu rynkach akcji GPW w 2014 r. odbyło się 50 debiutów giełdowych (z uwzględnieniem spółek, które przeniosły notowania z NewConnect na Główny Rynek), wobec 65 debiutów w roku poprzednim. Łączna wartość ofert IPO na obu rynkach akcji GPW wyniosła w 2014 r. 1,4 mld zł, a wartość SPO – 3,6 mld zł.

Wartość ofert IPO i SPO – Główny Rynek i NewConnect (mln zł)

Wartość ofert IPO i SPO – Główny Rynek i NewConnect (mln zł)

W 2014 r. na Głównym Rynku zadebiutowały 4 spółki zagraniczne, co w ogólnej liczbie 28 nowych emitentów stanowiło 14,3%.

Rok 2014 charakteryzował się mniejszym niż dotychczas przyrostem debiutów na NewConnect. Rynek odnotował 22 debiuty, w tym 3 debiuty spółek zagranicznych, wobec 42 debiutów w roku poprzednim. Dziesięciu emitentów notowanych na rynku alternatywnym przeniosło swoje notowania na Główny Rynek GPW. Przy 431 notowanych spółkach (w tym 10 zagranicznych) kapitalizacja rynku NewConnect osiągnęła na koniec 2014 r. wartość 9,1 mld zł.

Rynek Catalyst, obchodzący w 2014 r. piątą rocznicę powstania, w kolejnym roku działalności stanowił istotny czynnik rozwoju rynku emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce. Wartość nominalna nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2014 r. wyniosła 64,1 mld zł, co stanowi wzrost o 8,7% w porównaniu do końca 2013 r. Na koniec 2014 r. na Catalyst notowanych było 496 serii nieskarbowych instrumentów dłużnych, a dodatkowych 9 serii było autoryzowanych[2]. Wśród emitentów, których instrumenty były notowane na koniec 2014 r., znajdowało się 20 samorządów lokalnych oraz 148 przedsiębiorstw i 22 banki spółdzielcze. Łącznie ze Skarbem Państwa, liczba emitentów na Catalyst na koniec 2014 r. wyniosła 193 wobec 176 na koniec 2013 r. Łączna wartość nominalna nieskarbowych i skarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec 2014 r. wyniosła  544,6 mld zł w porównaniu do 619,1 mld w 2013 r.

[1] Największy wpływ na wzrost kapitalizacji miał debiut Banco Santander w grudniu 2014 r; kapitalizacja spółki wynosi ok. 350 mld zł
[2] Autoryzacja obligacji na Catalyst związana jest z przyjęciem przez emitenta obowiązków informacyjnych określonych w Zasadach działania Catalyst oraz zarejestrowaniem emisji w systemie informacyjnym Catalyst

SPRZEDAŻ INFORMACJI

GPW gromadzi, przetwarza i sprzedaje informacje rynkowe dotyczące rynków prowadzonych w ramach Grupy Kapitałowej GPW. Status GPW jako pierwotnego źródła danych o obrotach, jej silna marka i zdywersyfikowana działalność biznesowa w ramach Grupy GPW pozwalają Spółce z powodzeniem docierać do różnych grup uczestników rynku z zaawansowanymi informacjami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb. Głównymi klientami korzystającymi z informacji dostarczanych przez GPW są wyspecjalizowani dystrybutorzy danych, którzy przekazują dane udostępniane przez Spółkę w czasie rzeczywistym inwestorom oraz innym uczestnikom rynku. Wśród dystrybutorów są agencje informacyjne, firmy inwestycyjne, portale internetowe, firmy informatyczne oraz inne podmioty.

Na dzień 31 grudnia 2014 r., klientami Spółki korzystającymi z serwisów informacyjnych było 
58 dystrybutorów danych, w tym 31 krajowych i 27 zagranicznych, mających blisko 240,3 tys. abonentów (w tym ponad 15,1 tys. abonentów korzystających z profesjonalnych zestawów danych). W stosunku do roku poprzedniego liczba klientów zmieniła się nieznacznie, zauważalna jednak jest zmiana struktury geograficznej bazy klientów, w której rośnie udział dystrybutorów z zagranicy. Na koniec 2014r. GPW posiadała dystrybutorów informacji w takich krajach jak: Wielka Brytania, USA, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Dania, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Holandia, Cypr i Słowacja.

W 2014 r., w wyniku umowy o współpracy podpisanej z Towarową Giełdą Energii, oferta GPW obejmująca sprzedaż informacji w czasie rzeczywistym z rynków GPW i BondSpot, została poszerzona również o dane dotyczące rynku towarowego. Rozwinięcie oferty GPW będące efektem strategii Grupy Kapitałowej GPW w zakresie tworzenia synergii przychodowych w Grupie, w nieznaczny sposób wpłynęło na wzrost liczby klientów tej linii biznesu w 2014 r. Nie mniej w opinii Spółki, sprzedaż informacji z rynku towarowego ma duży potencjał rozwoju w kolejnych latach, również w związku z planowanym w najbliższym czasie wprowadzeniem do obrotu przez TGE instrumentów pochodnych na towary rozliczanych finansowo.

Oprócz danych o notowaniach w 2014 r. Spółka dostarczała dystrybutorom także serwis zawierający raporty emitentów notowanych na NewConnect i Catalyst.

Działalność Spółki, polegająca na sprzedaży usług informacyjnych, obejmuje również:

 • dostarczanie danych przetworzonych i wskaźników GPW,
 • obsługę licencjobiorców emitujących produkty finansowe wykorzystujące indeksy GPW jako instrumenty bazowe,
 • licencjonowanie wykorzystania danych z GPW do kalkulacji i publikacji indeksów własnych klienta,
 • kalkulację indeksów na zlecenie klienta,
 • licencjonowanie stacji telewizyjnych, wykorzystujących dane giełdowe czasu rzeczywistego do limitowanej prezentacji w ogólnodostępnych programach finansowych.

Spółka prowadzi również zaawansowane prace w zakresie poszerzenia oferty o usługi adresowane do nowych grup klientów.

Liczba dystrybutorów i abonentów informacji, stan na 31 grudnia

 201420132012201120102009
Liczba dystrybutorów danych w czasie rzeczywistym, w tym: 58 58 58 57 52 50
- krajowych 31 34 37 37 33 32
- zagranicznych 27 24 21 20 19 18
Liczba abonentów danych w czasie rzeczywistym (w tys.), w tym: 240,3 261,9 288,1 327,3 307,2 186,7
- liczba abonentów korzystających z profesjonalnych zestawów danych  15,1 16,2 16,3 19,1 20,6 20,7
Liczba licencjobiorców wykorzystujących indeksy GPW jako instrumenty bazowe dla produktów finansowych 16 17 17 18 16 15