Przedmiot działalności spółek zależnych GPW

Nazwa spółki zależnejProfil działalności
BondSpot S.A. Prowadzi obrót skarbowymi i nieskarbowymi dłużnymi papierami wartościowymi.
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) Jedyna licencjonowana giełda towarowa w Polsce, na której przedmiotem obrotu są: energia elektryczna, paliwa gazowe, limity wielkości emisji zanieczyszczeń oraz prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, świadectw pochodzenia biogazu oraz świadectw efektywności energetycznej; prowadzi Rejestr Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w OZE i w wysokosprawnej kogeneracji oraz z biogazu rolniczego, a także dla świadectw efektywności energetycznej oraz prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia. 
Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGIT, spółka zależna TGE) Prowadzi izbę rozliczeniowo-rozrachunkową dla transakcji, których przedmiotem są towary giełdowe[1] oraz instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi[2].
WSEInfoEngine S.A. Prowadzi platformę obrotu towarami w segmencie OTC i świadczy usługi na rzecz uczestników rynku energii: wytwórców energii, przedsiębiorstw obrotu energią oraz odbiorców przemysłowych.
Instytut Rynku Kapitałowego – WSE Research S.A. Świadczy usługi wsparcia IR/PR dla spółek notowanych na GPW; jest właścicielem internetowej platformy multimedialnej wspierającej komunikację pomiędzy podmiotami obecnymi na rynku kapitałowym (GPW Media).
WSE Services S.A. Docelowo ma świadczyć usługi typu backoffice (m.in. usługi finansowo-księgowe, administracyjne, IT, HR) dla spółek z Grupy Kapitałowej GPW.
Instytut Analiz i Ratingu S.A.(IAiR) Ma wypełnić lukę w zakresie oferty ratingowej na rynku krajowym w zakresie małych i średnich przedsiębiorstw.

[1] w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych

[2] w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi