Jednym z podstawowych celów Grupy GPW, wynikających ze strategii przyjętej przez Spółkę w październiku 2014 r. jest uczynienie warszawskiego parkietu rynkiem pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wzmacnianie pozycji międzynarodowej GPW odbywa się przede wszystkim poprzez rozbudowywanie bazy klientów zagranicznych: emitentów, pośredników, inwestorów i dystrybutorów danych, a także poprzez działania mające na celu promocję polskiego rynku i polskich spółek wśród inwestorów zagranicznych.

Efektem przyjęcia nowej strategii GPW, która w najbliższych latach zakłada rozwój organiczny Spółki w oparciu o wyspecjalizowane i unikalne kompetencje będące w posiadaniu Grupy Kapitałowej GPW, była również decyzja o wstrzymaniu rozmów o współpracy kapitałowej z grupą CEESEG. We wrześniu 2014 r. GPW zdecydowała, że na obecnym etapie rozwoju nie bierze pod uwagę aliansu kapitałowego z CEE Stock Exchange Group AG, nie wykluczając jednocześnie powrotu do tej koncepcji współpracy w przyszłości. Niezależnie od tej decyzji, GPW wciąż pozostaje otwarta na współpracę z różnymi podmiotami w regionie, w tym z CEESEG, na rzecz zwiększania atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej jako miejsca lokowania międzynarodowego kapitału.

W ten kierunek rozwoju wpisują się także działania, które zostały zainicjowane przez GPW w 2014 r. i będą kontynuowane w latach kolejnych, mające na celu promocję polskiego rynku i spółek notowanych na GPW na arenie międzynarodowej. Poprzez wydarzenia inwestorskie organizowane przez GPW we współpracy z domami maklerskimi i bankami inwestycyjnymi na całym świecie, a także udział w konferencjach międzynarodowych i spotkaniach bezpośrednich z inwestorami, przedstawiciele Giełdy promują polski rynek kapitałowy oraz instrumenty finansowe notowane na GPW.

PRZEDSTAWICIELSTWA W LONDYNIE I KIJOWIE

Wyrazem dążenia GPW do budowy silnej pozycji na arenie międzynarodowej jest stała obecność przedstawicieli Spółki w Londynie i w Kijowie.

Przedstawicielstwo w Londynie zostało ustanowione w czerwcu 2013 r. Jego zasadniczym celem jest wspieranie działań akwizycyjnych GPW na tamtejszym rynku w szczególności w obszarze pozyskiwania nowych inwestorów i członków Giełdy.

Od 2008 r. GPW posiada również przedstawicielstwo w Kijowie na Ukrainie, którego działalność koncentruje się na promocji GPW wśród ukraińskich inwestorów, emitentów i pośredników finansowych.

Oba przedstawicielstwa nie posiadają odrębnej osobowości prawnej, jak również nie prowadzą  samodzielnej działalności gospodarczej mającej na celu uzyskanie przychodu. Przedstawicielstwa, we wszystkich swoich czynnościach, działają w imieniu i na rzecz GPW, w zakresie wynikającym pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Spółki.

UDZIAŁY W AQUIS EXCHANGE

W lutym 2014 r. GPW zakończyła proces nabycia udziałów w Aquis Exchange,  wielostronnej platformie obrotu z siedzibą w Londynie, prowadzącej obrót akcjami z 12 krajów europejskich. Celem tej inwestycji było zwiększenie dywersyfikacji źródeł przychodów GPW oraz wzmocnienie marki i pozycji Giełdy na międzynarodowych rynkach finansowych, w tym dalsze umacnianie roli warszawskiej giełdy jako dominującego ośrodka finansowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Spółka Aquis rozpoczęła działalność operacyjną w dniu 26 listopada 2013 r. Obecnie ponosi straty. Model biznesowy Aquis opiera się na pobieraniu opłat abonamentowych za generowany obrót a nie opłat od wartości transakcji tak jak na innych platformach obrotu. Choć do sukcesu spółki i jej kierownictwa należy zaliczyć rozpoczęcie działalności operacyjnej, pozyskanie pierwszych członków i odnotowywanie szybkiego wzrostu obrotów, to jednak funkcjonowanie Aquis i powodzenie modelu biznesowego jest uwarunkowane przede wszystkim od 1) pozyskania, wg planów do połowy 2015 roku, dodatkowego finansowania pozwalającego na zachowanie wymogów kapitałowych, oraz 2) od pozyskania odpowiedniej liczby członków i opłat abonamentowych pozwalających tej spółce na uzyskanie dodatniego wyniku na działalności (break-even).

ROZWÓJ SIECI ZAGRANICZNYCH FIRM INWESTYCYJNYCH – CZŁONKÓW GIEŁDY

Poprzez działania akwizycyjne, udział w międzynarodowych konferencjach, organizowanie własnych konferencji w głównych światowych centrach finansowych, czy przy okazji międzynarodowych roadshows, GPW aktywnie promuje polski rynek kapitałowy wśród globalnych inwestorów i pośredników finansowych. Działania GPW koncentrują się na pozyskiwaniu krajowych i zagranicznych członków giełdy oraz inwestorów.

Na koniec 2014 r. w ramach Giełdy funkcjonowało łącznie 56 członków – 30 lokalnych i 26 zdalnych[1]. Udział zdalnych członków w sesyjnych obrotach akcjami wyniósł w 2014 r. 21,7% w porównaniu do ok. 22,2% w 2013 r.

[1] Do lokalnych członków GPW zalicza się wszystkie podmioty krajowe i zagraniczne, które prowadzą przedsiębiorstwo na terytorium RP zajmujące się obsługą zleceń giełdowych lub działalnością powiązaną z obsługą zleceń. Zdalni członkowie to firmy nieposiadające oddziału w Polsce lub posiadające oddział, którego działalność nie jest powiązana z obsługą zleceń.

Udział lokalnych i zdalnych członków GPW w sesyjnych obrotach akcjami na Głównym Rynku, stan na 31 grudnia

 201420132012201120102009
Lokalni   78,30% 77,80% 89% 92% 88% 94%
Zdalni 21,70% 22,20% 11% 8% 12% 6%

Zagraniczni (lokalni i zdalni) członkowie Giełdy pochodzą z wielu państw Europy. Zdalne członkostwo to dla zagranicznych brokerów możliwość bezpośredniego dostępu do systemu GPW, bez konieczności fizycznej obecności w Polsce lub korzystania z pośrednictwa lokalnych brokerów. Na koniec 2014 r. z rozwiązania tego korzystali pośrednicy z Austrii, Bułgarii, Cypru, Czech, Francji, Holandii, Litwy, Niemiec, Słowacji, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii. 

POZYSKIWANIE ZAGRANICZNYCH EMITENTÓW

Giełda dąży do wzmacniania pozycji regionalnego centrum finansowego, koncentrując aktywne działania marketingowe na spółkach z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. W opinii Spółki, GPW posiada przewagi konkurencyjne wobec giełd Regionu CEE, wśród których można wymienić rozpoznawalną markę, niezawodność systemu transakcyjnego, płynność rynku oraz otoczenie rynkowe chroniące interesy inwestorów i ułatwiające dostęp do rynku zagranicznym inwestorom i brokerom, a także dostęp emitentów do zdywersyfikowanej bazy inwestorów krajowych i zagranicznych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na rynkach prowadzonych przez Giełdę notowane były akcje 61 spółek zagranicznych, w tym 10 na NewConnect, o łącznej kapitalizacji blisko 662,2 mln zł wobec 248 mld w roku poprzednim. Udział spółek zagranicznych w całkowitych obrotach akcjami na Głównym Rynku wyniósł 1,9% w 2014 r. wobec 2,6% w 2013 r.

Spółki zagraniczne notowane w Warszawie na 31 grudnia 2014 r. wywodzą się z 24 krajów, spośród których najliczniej reprezentowane są Ukraina (13 emitentów) i Czechy (6 emitentów). 29 spółek notowanych jest w dual listingu, a dla 32 GPW jest jedynym rynkiem notowania.

TGE prowadzi rozmowy z zagranicznymi spółkami, które są zainteresowane aktywnym uczestnictwem w giełdowym rynku gazu i energii elektrycznej.

UDZIAŁ INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W OBROTACH NA RYNKACH GPW

W badaniach przeprowadzonych przez GPW, w 2014 r. inwestorzy zagraniczni mieli 49% udziału w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW, co było wynikiem nieznacznie wyższym od ubiegłorocznego (47%).

Udział inwestorów w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW (%)

Udział inwestorów w obrotach akcjami na Głównym Rynku GPW (%)

Aktywność inwestorów zagranicznych na rynku kontraktów terminowych w 2014 r. pozostała na niezmienionym poziomie 17%. 

Udział inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych (%)

Udział inwestorów w obrotach na rynku kontraktów terminowych (%)

BUDOWA WEWNĘTRZNEGO RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (INTERNAL ELECTRICITY MARKET – IEM)

TGE współpracuje na arenie międzynarodowej z Urzędem Regulacji Energetyki (URE), Operatorem Sieci Przesyłowej – PSE oraz interesariuszami rynków regionalnych (Europy Środkowo-Wschodniej, Europy Środkowo-Zachodniej i Europy Środkowo-Zachodniej) w zakresie prac przygotowawczych do uruchomienia wspólnego rynku europejskiego w obszarze rynków towarowych energii elektrycznej dnia następnego oraz dnia bieżącego. Współpraca ta obejmuje:

  • projekt Price Coupling of Regions (PCR) w zakresie rynku dnia następnego,
  • projekt rynku regionalnego CEE w zakresie rynku dnia następnego,
  • projekt przyłączenia się rynku polskiego do uruchomionego we wrześniu 2012 r. rynku dnia następnego trzech giełd (rynków Czech, Słowacji i Węgier),
  • projekt Cross-border Intraday (XBID) w zakresie rynku dnia bieżącego,

współpraca z giełdą skandynawską Nord Pool Spot (NPS) w zakresie działającego od grudnia 2010 r. rynku dnia następnego i możliwego do uruchomienia rynku dnia bieżącego.

CZŁONKOSTWO GRUPY GPW W ORGANIZACJACH I INICJATYWACH MIĘDZYNARODOWYCH

FESE

Od 1992 r. GPW prowadzi stałą współpracę z Federacją Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). W 1999 r. uzyskała status członka stowarzyszonego FESE, a od czerwca 2004 r. jest pełnoprawnym członkiem tej organizacji. FESE reprezentuje 36 giełd organizujących obrót akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi oraz towarami i zrzesza 19 pełnoprawnych członków z 30 krajów oraz jedną giełdę stowarzyszoną i jednego członka o statusie obserwatora spoza Europy.

SUSTAINABLE STOCK EXCHANGES (SEE)

GPW jest członkiem inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), do której przystąpiła w grudniu 2013 r. SSE zrzesza giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach macierzystych rynków. Inicjatywa SSE została założona w 2009 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami w zakresie rozwoju i promocji obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu i odpowiedzialnego inwestowania wśród inwestorów, spółek notowanych, instytucji nadzorujących i tworzących infrastrukturę rynków kapitałowych. GPW była dziewiątą giełdą, która zadeklarowała przystąpienie do SSE i jednocześnie pierwszą z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Obecnie SSE zrzesza 17 giełd.

Europejskie Stowarzyszenie Giełd Energii EUROPEX

Od 2005 r. TGE jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Giełd Energii EUROPEX. Europex zrzesza 21 podmiotów z całej Europy. Celem organizacji jest podejmowanie działań na rzecz promowania giełdowych rozwiązań dla wspólnego rynku energii w Europie i dbanie o korzystne otoczenie regulacyjne dla rozwoju płynnych, transparentnych i efektywnych giełdowych rynków energii w Europie. Za pośrednictwem Stowarzyszenia, TGE uczestniczy w takich spotkaniach na szczycie jak Forum Florenckie czy Forum Madryckie. Ponadto, dzięki aktywnemu zaangażowaniu w grupy robocze Europex, TGE ma możliwość wpływania na kształt aktów prawnych UE oraz przedstawiania swoich uwag/rekomendacji Komisji Europejskiej, ACER i ESMA. Europex stanowi ponadto forum dialogu pomiędzy giełdami energii a organizacjami branżowymi zrzeszających uczestników rynku jak np. EFET, Eurogas, Eurelectric. W 2013 r. Prezes TGE został wybrany na 2-letnią kadencję do 6-osobowego Zarządu EUROPEX.

Association of Power Exchanges (APEx)

Association of Power Exchanges to międzynarodowa organizacja zrzeszająca światowe giełdy energii oraz operatorów systemów przesyłowych. Łącznie, w jej strukturze działa 50 członków z całego świata. Stowarzyszenie powstało w celu wspierania rozwoju rynków energii. Jednym z głównych zamierzeń APEx jest budowa platformy wymiany informacji oraz doświadczeń między członkami.

TGE, jako aktywny członek stowarzyszenia, była gospodarzem i organizatorem międzynarodowej konferencji giełd energii APEx 2014 w dniach 26 – 28 października w Krakowie. TGE gościła aż 140 przedstawicieli giełd energii z Azji, Australii, Europy, Ameryki Północnej i Ameryki Południowej. Organizacja konferencji APEx 2014 Conference zapewniła TGE udział w międzynarodowym wydarzeniu i zaprezentowanie szerokiemu gronu odbiorców z całego świata perspektywy TGE na potrzebę rozwoju silnego europejskiego rynku energii i gazu w kontekście promowania bezpieczeństwa energetycznego.

ASSOCIATION OF FUTURES MARKETS (AFM)

Association of Futures Markets jest organizacją non-profit założoną w 1998 roku. Obecnie w skład stowarzyszenia wchodzi 30 członków, reprezentujących giełdy finansowo-towarowe krajów rozwijających się. Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie i zachęcanie do tworzenia nowych rynków instrumentów pochodnych, wspieranie ich rozwoju oraz organizowanie platformy wymiany doświadczeń uczestników tych rynków, w postaci konferencji międzynarodowych.

Dzięki ścisłej, wielowymiarowej współpracy między TGE a AFM, Zarząd AFM powierzył TGE rolę gospodarza i współorganizatora kolejnej edycji konferencji AFM Annual Conference. Konferencja odbędzie się już po raz osiemnasty, ale pierwszy raz w Polsce – w Krakowie. Kierowana jest do reprezentantów giełd rynków finansowych z całego świata.

EACH – EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE IZB ROZLICZENIOWYCH

Przedstawiciele IRGIT uczestniczą w spotkaniach plenarnych, telekonferencjach oraz pracach komitetów ds. polityki, ds. ryzyka i ds. prawnych Europejskiego Stowarzyszenia Izb Rozliczeniowych EACH. W ramach tych działań IRGIT bierze czynny udział w konsultacjach projektów regulacji europejskich w obszarze instrumentów finansowych opartych o towary giełdowe, jak również samych towarów giełdowych.