EBITDA     EBIT       Zysk netto 
164,1 mln zł 135,4 mln zł 112,3 mln zł

W 2014 r. zysk EBITDA[1] Grupy GPW wyniósł 164,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,7% (19,8 mln zł) w porównaniu do 144,4 mln zł osiągniętych w 2013 r.

W 2014 r. Grupa GPW osiągnęła  wynik operacyjny równy 135,4 mln zł, co oznacza wzrost o 14,1% (o 16,7 mln zł) w stosunku do roku 2013. Wyższy osiągnięty poziom zysku z działalności operacyjnej w 2014 r. jest wynikiem wzrostu przychodów z rynku towarowego o 50,6% pomimo jednoczesnego wzrostu kosztów operacyjnych o 9,3%. Wynik netto Grupy GPW za 2014 r. wyniósł 112,3 mln zł, w porównaniu 113,5 mln zł za rok 2013. Spadek o 1,1% w porównaniu do roku ubiegłego jest wypadkową wyższych o 33,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, wyższych o 15,4 mln zł kosztów działalności operacyjnej, niższego o 8,7 mln zł udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych oraz wyższego o 10,5 mln zł podatku dochodowego.

W 2014 r. zysk EBITDA GPW S.A. wyniósł 83,1 mln zł, co oznacza spadek o 8,7% (7,9 mln zł) w porównaniu do 91,1 mln zł osiągniętych w 2013 r.

W 2014 r. GPW S.A. osiągnęła jednostkowy zysk z działalności operacyjnej równy 59,0 mln zł, w porównaniu do 69,1 mln zł w 2013 r. Przyczyną spadku wyniku był spadek przychodów operacyjnych (o 2,2%) oraz wzrost kosztów operacyjnych (o 4,3%), w tym: podatków i opłat, amortyzacji, kosztów osobowych oraz usług obcych. Wzrost podatków i opłat był związany z wyższymi kosztami opłat na rzecz KNF. Wzrost kosztów amortyzacji był wynikiem wdrożenia nowego systemu transakcyjnego na GPW (UTP) – zwiększona amortyzacja objęła 9 miesięcy 2013 r. i cały rok 2014. Wzrost kosztów osobowych wynikał z kosztów odpraw reorganizacyjnych oraz rezerw na odprawy emerytalno-rentowe, a także odpraw wynikających ze zmiany Zarządu. Wzrost kosztów usług obcych związany był z wyższymi kosztami doradztwa oraz promocji.

Wynik netto GPW S.A. w 2014 r. wyniósł 52,9 mln zł, w porównaniu do 101,4 mln zł osiągniętych w 2013 r. Na spadek wyniku netto wpłynął spadek przychodów finansowych z tytułu należnych dywidend, który w 2014 r. wyniósł 14,8 mln zł, w porównaniu do 43,3 mln zł w roku 2013. Dodatkowo, dokonany został trwały odpis na utratę wartości spółek zależnych WSEInfoEngine S.A. oraz IRK S.A. na łączną kwotę 7,7 mln zł, wykazany w kosztach finansowych. Podatek dochodowy w 2014 r. był wyższy o 3,7 mln zł niż w 2013 r., kiedy Spółka dokonała rozliczenia ulgi technologicznej za wydatki na nowe technologie poniesione m.in. w ramach projektu UTP. W wyniku dokonanego rozliczenia wartość podatku dochodowego w 2013 r. została pomniejszona o 7,0 mln zł.

W 2014 r. Grupa TGE osiągnęła wynik operacyjny równy 78,4 mln zł oraz wynik netto równy 66,2 mln zł. W 2013 r. wyniki te osiągnęły odpowiednio poziom 48,0 mln zł oraz 41,8 mln zł.

W 2014 r. BondSpot osiągnął wynik operacyjny równy 3,6 mln zł, a wynik netto: 3,3 mln zł. Analogiczne wartości dla 2013 r. wyniosły odpowiednio: 3,7 mln zł oraz 3,3 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. zmian wartości przychodów i kosztów przedstawione zostały w dalszej części Raportu.

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy GPW w 2013 i 2014 r.

tys. zł20142013201420132012
IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.
Przychody ze sprzedaży 83.930 77.869 69.255 86.507 70.847 69.000 64.557 79.358 317.561 283.762 273.825
Rynek finansowy 46.472 49.303 48.235 55.952 51.527 49.507 51.701 52.519 199.962 205.254 208.144
Przychody z obsługi obrotu 31.124 34.349 32.547 39.775 36.441 35.732 37.543 38.182 137.795 147.899 150.112
Przychody z obsługi emitentów 5.816 5.684 6.124 6.336 5.716 5.248 5.588 5.737 23.960 22.289 21.540
Przychody ze sprzedaży informacji 9.532 9.270 9.564 9.841 9.370 8.527 8.570 8.599 38.207 35.066 36.493
Rynek towarowy 35.741 28.310 20.336 30.066 18.848 18.710 12.307 26.130 114.453 75.995 62.646
Przychody z obsługi obrotu 18.657 15.136 10.188 16.140 10.774 10.743 6.501 11.888 60.121 39.906 30.164
Prowadzenie RŚP 5.897 4.706 4.776 7.094 2.996 2.735 1.977 7.897 22.473 15.605 16.549
Rozliczenia transakcji 11.187 8.468 5.372 6.832 5.078 5.232 3.829 6.345 31.859 20.484 15.933
Pozostałe przychody 1.717 256 684 489 472 783 549 709 3.146 2.513 3.035
Koszty działalności operacyjnej 51.331 41.923 44.409 43.937 45.108 40.241 44.030 36.845 181.600 166.224 148.490
Amortyzacja 7.524 6.916 7.146 7.183 7.203 6.921 7.922 3.676 28.769 25.723 16.564
Koszty osobowe 16.616 13.284 12.936 13.754 11.701 11.596 14.450 14.168 56.590 51.915 47.814
Inne koszty osobowe 3.473 2.584 3.347 3.549 3.003 2.631 3.469 3.019 12.953 12.121 12.089
Czynsze i inne opłaty eksploatacyjne 2.060 3.041 2.629 2.542 2.677 2.661 2.690 2.544 10.272 10.572 9.905
Opłaty i podatki 4.863 5.910 5.871 5.743 5.612 5.441 4.879 4.838 22.387 20.770 19.452
w tym: KNF (GPW S.A.) 5.357 5.278 5.210 5.210 4.956 4.578 4.358 4.356 21.054 18.249 16.823
Usługi obce 13.066 8.733 10.460 9.708 12.721 9.191 7.786 6.544 41.967 36.242 33.718
Inne koszty operacyjne 3.729 1.456 2.019 1.458 2.191 1.800 2.834 2.056 8.662 8.881 8.950
Pozostałe przychody 367 191 477 221 1.499 227 232 1.266 1.256 3.224 10.505
Pozostałe koszty (177) 85 1.048 905 824 491 82 729 1.861 2.126 10.583
Zysk z działalności operacyjnej 33.143 36.052 24.275 41.886 26.414 28.495 20.677 43.051 135.356 118.636 125.257
Przychody finansowe 2.174 2.657 2.972 2.558 1.702 2.200 2.790 4.225 10.360 10.917 14.074
Koszty finansowe 2.723 2.528 2.584 2.522 2.790 2.561 3.520 3.344 10.356 12.215 17.800
Udział w zyskach jednostek stowarzyszonych (2.169) 1.087 861 3.966 1.614 3.385 2.846 4.649 3.745 12.494 9.243
Zysk przed opodatkowaniem 30.425 37.267 25.524 45.888 26.940 31.519 22.792 48.581 139.105 129.832 130.774
Podatek dochodowy 6.126 7.302 5.119 8.272 (1.605) 5.566 5.808 6.520 26.819 16.289 24.544
Zysk netto za okres 24.300 29.965 20.405 37.616 28.545 25.953 16.984 42.061 112.286 113.543 106.230

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy GPW

tys. zł201420132012
IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.III kw.II kw.I kw.IV kw.
Aktywa trwałe 572.710 586.336 587.013 590.634 576.421 574.749 568.880 579.151 512.004
Rzeczowe aktywa trwałe 119.762 119.368 118.530 121.045 124.042 120.622 128.000 131.182 133.115
Wartości niematerialne 261.019 261.523 264.294 265.932 269.155 272.388 268.372 271.026 209.545
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych 188.104 189.894 188.674 187.811 158.540 156.694 154.050 155.071 151.213
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - 1.343 1.341 1.568 - 645 3.897 7.096 3.155
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 207 10.676 10.706 10.775 20.955 20.982 11.010 11.141 11.183
Rozliczenia międzyokresowe 3.618 3.532 3.468 3.503 3.729 3.418 3.551 3.635 3.793
Aktywa obrotowe 451.449 406.233 424.816 417.511 357.381 321.334 352.303 329.216 325.531
Zapasy 120 127 147 142 166 180 176 266 253
Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 8.378 6.853 6.974 6.138 10.797 5.166 3.970 2.511 4.837
Należności handlowe oraz pozostałe należności 42.594 39.103 41.115 52.345 34.792 44.754 40.555 50.194 62.929
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 10.503 586 428 272 118 586 428 272 118
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 812 - - - - - - - -
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe - 7 - - 3 - - - -
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 389.042 359.557 376.152 358.614 311.505 270.648 307.174 275.973 257.394
Aktywa razem 1.024.159 992.569 1.011.829 1.008.145 933.802 896.083 921.183 908.366 837.535
Kapitał własny 700.466 676.019 696.280 675.692 638.105 609.024 584.102 600.756 555.890
Kapitał podstawowy 63.865 63.865 63.865 63.865 63.865 63.865 63.865 63.865 63.865
Pozostałe kapitały 1.930 1.783 1.643 1.249 1.278 1.129 1.920 1.806 (1.000)
Niepodzielony wynik finansowy 633.555 609.294 629.756 609.436 571.842 542.825 517.159 533.614 491.647
Udziały niekontrolujące 1.116 1.077 1.016 1.142 1.120 1.205 1.158 1.471 1.377
Zobowiązania długoterminowe 259.419 255.781 253.239 249.563 249.578 248.234 247.950 247.889 247.842
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 5.562 4.037 4.447 4.452 4.456 4.283 4.284 4.314 4.305
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 205 262 296 284 439 449 279 289 381
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia - - - - - - - 15 -
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji 244.078 243.963 243.848 243.733 243.617 243.502 243.387 243.272 243.157
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 9.574 7.519 4.648 1.094 1.066 - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 64.274 60.769 62.310 82.890 46.119 38.825 89.132 59.721 33.803
Zobowiązania handlowe 10.017 13.747 6.967 3.763 12.738 5.402 3.518 8.924 4.284
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 154 224 265 338 365 460 364 337 336
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 1.250 1.745 754 1.990 657 969 298 1.705 2.549
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji - 2.375 - 2.336 - 2.377 6.419 3.214 -
Zobowiązania z tytułu wypłaty dywidendy oraz pozostałe zobowiązania 41.321 31.997 42.811 63.331 18.709 15.422 65.182 33.589 12.696
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 9.911 9.510 10.254 9.240 11.511 12.844 11.997 10.601 12.574
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 275 - - - - - - - -
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia 1.346 1.171 1.259 1.892 2.139 1.351 1.354 1.351 1.364
Kapitał własny i zobowiązania razem 1.024.159 992.569 1.011.829 1.008.145 933.802 896.083 921.183 908.366 837.535

Źródło: Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe, Spółka

[1] zysk operacyjny Grupy GPW przed uwzględnieniem amortyzacji (bez uwzględnienia udziału w zyskach/stratach jednostek stowarzyszonych)