WYCOFANIE Z OBROTU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA WIG20 Z MNOŻNIKIEM 10 ZŁ

Zgodnie z decyzją Zarządu GPW od 23 czerwca 2014 r. w obrocie giełdowym pozostają kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł. Głównym celem tej decyzji było obniżenie kosztów transakcyjnych kontraktów, a tym samym zwiększenie ich atrakcyjności dla inwestorów i budowa płynności rynku kontraktów. Decydując się na jej wprowadzenie Spółka liczyła się z prawdopodobieństwem spadku wolumenu obrotów na kontraktach terminowych na WIG20 w początkowym okresie po zakończeniu migracji.

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU GPW

W czerwcu 2014 r. Walne Zgromadzenie GPW powołało Pawła Tamborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW. W lipcu 2014 r. zostali powołani pozostali Członkowie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowej kadencji w osobach:

  • Dariusza Kułakowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
  • Karola Półtoraka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
  • Mirosława Szczepańskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
  • Grzegorza Zawady, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy.

Zarząd GPW w nowym składzie podjął w II połowie roku 2014 r. decyzje o aktualizacji strategii Spółki na lata 2014-2020, wprowadzeniu programu oszczędnościowego oraz o zmianie polityki dywidendowej GPW.

DECYZJA O WSTRZYMANIU ROZMÓW O WSPÓŁPRACY KAPITAŁOWEJ Z CEESEG

23 września 2014 r. Zarząd GPW poinformował, że nie bierze obecnie pod uwagę aliansu kapitałowego
z CEE Stock Exchange Group AG i że celem GPW powinien być rozwój organiczny, w tym wzmacnianie międzynarodowej pozycji Giełdy, zwiększanie jej atrakcyjności dla wszystkich uczestników rynku oraz budowanie wartości GPW dla akcjonariuszy.

Ogłoszenie zaktualizowanej strategii grupy gpw.2020

30 października 2014 r. GPW opublikowała zaktualizowaną strategię Grupy GPW. Zaktualizowana strategia wyznaczyła kierunki i priorytety rozwoju Grupy Kapitałowej do roku 2020. Integralną jej częścią była zmiana polityki dywidendowej Spółki. Opublikowanie zaktualizowanej strategii Spółki oraz nowej polityki dywidendowej GPW miało wpływ na zmianę kursu akcji GPW w dniu publikacji wyników finansowych Spółki za III kwartał 2014 r. (30 października 2014 r.). Szczegóły dotyczące zaktualizowanej strategii i nowej polityki dywidendowej zostały opisane w rozdziale II.1 i I.4 niniejszego Sprawozdania.

URUCHOMIENIE GIEŁDOWEJ PLATFORMY INFORMACYJNEJ

W lutym 2014 r. TGE udostępniła publicznie Giełdową Platformę Informacyjną (GPI). Strona powstała we współpracy z przedstawicielami sektora elektroenergetyki w odpowiedzi na apel Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Strona dostarcza uczestnikom rynku dane o stanie bieżącym i prognozowanym systemu elektroenergetycznego w Polsce w zakresie zapotrzebowania na energię, jak i możliwości pokrycia tego zapotrzebowania. Publikowane są również informacje o dostępności mocy wytwórczych, a także aktualne dane o generacji wiatrowej.

Strona GPI posiada moduł umożliwiający publikację informacji wewnętrznych, jako spełnienie obowiązku wynikającego z Rozporządzenia 1227/2011 - REMIT w zakresie art. 4.1 tego rozporządzenia. Jest to system Ważnych Informacji Transakcyjnych (WIT). GPI została uznana przez ACER za platformę transparentności, jako jedna z 7 platform tego typu w Unii Europejskiej. GPI, we współpracy z ARP, publikuje również indeksy cenowe z rynku węgla.

W 2014 r. TGE prowadziła prace nad zaprojektowaniem i wdrożeniem do produkcji mechanizmu raportowania danych o transakcjach zawartych na hurtowym rynku energii w celu zrealizowania obowiązków wynikających z art. 8 Rozporządzenia REMIT. TGE uczestniczyła w projekcie pilotażowym prowadzonym przez ACER nad stworzeniem europejskiej platformy zwanej ARIS.

Prace te i wykonanie narzędzi do raportowania transakcji pozwoli na uzyskanie statusu Registered Reporting Mechanism (RRM). Rejestracja jako RRM pozwala na raportowanie transakcji w imieniu i na rzecz uczestników rynku i będzie działalnością komercyjną.

Trwają prace nad budową strony GPI dla rynku gazu.