Najważniejsze wydarzenia w GK GPW w 2014 r.

Wyniki finansowe    

Zysk netto w 2014 r. na poziomie 112,3 mln zł

EBITDA w 2014 r.: 164,1 mln zł

Zmiana polityki dywidendowej i wypłata dywidendy z zysku za 2013 r.

26 sierpnia 2014 r. GPW wypłaciła akcjonariuszom, którzy posiadali akcje Spółki w dniu 7 sierpnia 2014 r. (dzień dywidendy), dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję.

30 października 2014 r., raportem bieżącym nr 30/2014, Giełda poinformowała o zmianie polityki dywidendowej Spółki, zgodnie z którą intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie powyżej 60% zysku skonsolidowanego, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Ponadto, Zarząd Giełdy zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto GPW za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję, a z zysku netto GPW za 2015 r. – 2,60 zł brutto na jedną akcję.

Decyzje strategiczne

Decyzja o wstrzymaniu rozmów o współpracy kapitałowej z CEESEG

23 września 2014 r. Zarząd GPW poinformował, że nie bierze obecnie pod uwagę aliansu kapitałowego z CEE Stock Exchange Group AG. Celem GPW ma pozostać rozwój organiczny, w tym wzmacnianie międzynarodowej pozycji Giełdy, zwiększanie jej atrakcyjności dla wszystkich uczestników rynku oraz budowanie wartości GPW dla akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd poinformował, że GPW pozostaje otwarta na współpracę z różnymi podmiotami w regionie, w tym z CEESEG, na rzecz zwiększania atrakcyjności Europy Środkowo-Wschodniej, jako miejsca lokowania międzynarodowego kapitału, a GPW nie wyklucza w przyszłości powrotu do koncepcji aliansu kapitałowego z CEESEG.

Ogłoszenie zaktualizowanej strategii Grupy GPW.2020

30 października 2014 r. GPW opublikowała zaktualizowaną strategię Grupy GPW. Jej szczegóły zostały opisane w rozdziale II.1 niniejszego Sprawozdania.

Wyłonienie dostawcy nowego systemu dla TGE

W roku 2014 TGE zdecydowała o wyborze nowego systemu transakcyjnego. System X-Stream Trading, którego dostawcą będzie Nasdaq OMX (NOMX) zostanie wdrożony na TGE w 2016 r. Nowe rozwiązania technologiczne wyposażą TGE w udoskonaloną funkcjonalność i umożliwią obsługę stale rosnących wolumenów obrotu, a także rozszerzenie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne. Dodatkowo, przy okazji wprowadzenia bardziej zaawansowanej technologii, NOMX udzieli TGE wsparcia przy uruchomieniu nowego rynku finansowych instrumentów terminowych, który ma zacząć działać w 2015 r. Umowa daje również TGE możliwość korzystania z platformy SAPRI (platforma NOMX do obsługi aukcji energii), która miałaby zastosowanie podczas przygotowań giełdy do udziału w europejskich transgranicznych aukcjach energii, w ramach mechanizmu PCR (Price Coupling of Regions).

Zarządzanie i nadzór          


Zmiany w składzie Zarządu GPW

26 czerwca 2014 r. Walne Zgromadzenie GPW powołało Pawła Tamborskiego na stanowisko Prezesa Zarządu GPW. Decyzja weszła w życie w dniu 25 lipca 2014 r.

W dniu 25 lipca 2014 r. Rada Giełdy, na wniosek nowego Prezesa Zarządu, podjęła decyzję w sprawie powołania Członków Zarządu GPW nowej kadencji w osobach:

 • Dariusza Kułakowskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
 • Karola Półtoraka, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
 • Mirosława Szczepańskiego, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy,
 • Grzegorza Zawady, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Giełdy.
W przypadku Grzegorza Zawady i Karola Półtoraka powyższa decyzja weszła w życie odpowiednio 27 sierpnia 2014 r. i 9 września 2014 r. W przypadku Dariusza Kułakowskiego oraz Mirosława Szczepańskiego uchwała Rady Giełdy weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 25 lipca 2014 r.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej GPW

W dniu 25 lipca 2014 r. ZWZ GPW powołało do Rady Giełdy na nową, wspólną, trzyletnią kadencję:

 • Dariusza Kacprzyka,
 • Jacka Lewandowskiego,
 • Piotra Piłata,
 • dr Wiesława Rozłuckiego,
 • dr Marka Słomskiego,
 • prof. Marka Wierzbowskiego.
W dniu 25 sierpnia 2014 r. NWZ GPW powołało w skład Rady Giełdy Waldemara Maja.
Bezpieczeństwo obrotu 

Zmiana kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów

Pod koniec 2013 r. Giełda podjęła działania mające na celu eliminację problemu wycen groszowych na Głównym Rynku GPW. Zmienione zostały zasady kwalifikacji akcji spółek do segmentu Lista Alertów. Począwszy od 2014 r. do tego segmentu kwalifikowane były wszystkie akcje o jednostkowej wartości rynkowej niższej niż 50 groszy, niezależnie od poziomu zmienności kursu. Konsekwencje zakwalifikowania akcji emitenta do Listy Alertów to: wykluczenie akcji emitenta z portfela indeksów, przeniesienie ich do notowań w systemie jednolitym, specjalne oznaczenie emitenta w serwisach informacyjnych giełdy oraz usunięcie akcji z listy papierów, które mogą być przedmiotem krótkiej sprzedaży.

W przypadku utrzymywania się przesłanki będącej podstawą kwalifikacji do Listy Alertów Zarząd Giełdy będzie zawieszać, a następnie wykluczać akcje danego emitenta z obrotu giełdowego.

Zmiany w regulacjach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu (ASO) na Catalyst i NewConnect

Celem wprowadzonych od 1 września 2014 r. zmian jest głównie poprawa bezpieczeństwa na rynku Catalyst i dostosowanie regulacji ASO Catalyst do standardów wprowadzonych w ubiegłym roku na rynku  NewConnect. Zmiany objęły m.in.: wprowadzenie minimalnej wartości emisji obligacji, które mogą być przedmiotem wprowadzenia do ASO, nałożenie obowiązku posiadania Autoryzowanego Doradcy na emitentów emisji o niższej wartości, obowiązkowe sporządzenie dokumentu informacyjnego pomimo wcześniejszego oferowania obligacji na podstawie memorandum informacyjnego.

W celu zwiększenia dostępności dla obligatariuszy informacji, które mogą być istotne dla realizacji wypłaty obligacji, wydłużono czas podlegania przez emitentów obowiązkom informacyjnym. Wymóg minimalnej wartości obligacji wprowadzanych do ASO Catalyst zaczął obowiązywać od 1 stycznia 2015 r.

Organizacja obrotu i produkty             

Decyzja o wycofaniu z obrotu kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 10 zł 

We wrześniu 2013 r. GPW wprowadziła do obrotu giełdowego kontrakty terminowe na WIG20 z mnożnikiem 20 zł, zakładając stopniową migrację z kontraktów z mnożnikiem 10 zł na nowe instrumenty. Ostatnim dniem notowania kontraktów terminowych na indeks WIG20 z mnożnikiem 10 zł był 20 czerwca 2014 r., od 23 czerwca 2014 r. w obrocie znajdują się kontrakty terminowe na indeks WIG20 tylko z mnożnikiem 20 zł.

Wprowadzenie opcji z nowymi terminami wygasania

18 sierpnia 2014 r. GPW zmieniła cykl wygasania dla opcji na indeks WIG20. W efekcie zmiany opcje wygasają 12 razy w roku, a w obrocie są dostępne opcje wygasające w najbliższym miesiącu kalendarzowym.

Utrzymanie skróconego harmonogramu sesji do końca 2015 r.

W dniu 18 września 2014 r. Rada Giełdy na wniosek Zarządu GPW wyraziła zgodę na utrzymanie skróconego harmonogramu sesji giełdowej do końca 2015 r. W efekcie wprowadzonej zmiany sesja dla instrumentów rynku terminowego rozpoczyna się o godz. 8:45, dla rynku kasowego o godz. 9:00. Z kolei notowania na obu rynkach kończą się o godzinie 17:05.

Zmiany harmonogramów notowań na TGE

W 2014 r. TGE wprowadziła zmiany do harmonogramów notowań:

 • na Rynku Dnia Następnego dla energii elektrycznej zlikwidowano fixing na otwarciu sesji o 8:00, czego celem była koncentracja wolumenu w jednym czasie.
 • Na Rynku Dnia Następnego gazu wprowadzono fixing na otwarciu o godzinie 9:15.

Zmiany dotyczące indeksów giełdowych

W dniu 18 września 2014 r. Zarząd GPW zdecydował, że WIG20, obejmujący swoim portfelem największe i najbardziej płynne spółki giełdowe, pozostanie głównym indeksem bazowym dla instrumentów pochodnych. Równocześnie podjęto decyzję o kontynuacji publikacji indeksu WIG30. Zarząd Giełdy zdecydował też o niewprowadzaniu instrumentów pochodnych na WIG30 i o dalszym rozwoju tych instrumentów w oparciu o indeks WIG20.

Jeśli chodzi o indeksy małych i średnich spółek, zgodnie z decyzją Zarządu GPW od 1 stycznia 2015 r. indeks mWIG40 będzie publikowany na dotychczasowych zasadach oraz wznowiona zostanie publikacja indeksu sWIG80. Jednocześnie zdecydowano o zaprzestaniu publikowania indeksów WIG50 i WIG250.

Nowe instrumenty na TGE

Na Rynku Dnia Następnego gazu wprowadzono instrumenty z  dostawą w weekend.

Na Rynku Towarowym Terminowym w zakresie instrumentów terminowych na gaz wprowadzono do obrotu instrumenty:

 • tygodniowe – z wykonaniem w okresie tygodnia kalendarzowego,
 • sezonowe – z wykonaniem w okresie sezonu zimowego - IV kwartał i I kwartał roku następnego, w okresie sezonu letniego - II i III kwartał.

Uzupełnienie oferty TGE to m.in. dostosowanie się do europejskich rynków oraz odpowiedź na oczekiwania podmiotów handlujących na parkiecie TGE. Dodatkowe instrumenty wpływają na zwiększenie elastyczności oferty TGE, a tym samym wzrost wolumenu obrotu oraz możliwość handlu większej liczbie podmiotów.

Uruchomienie Rejestru Gwarancji Pochodzenia

Od listopada 2014 r. TGE umożliwia obrót gwarancjami pochodzenia energii. Są to nowe instrumenty wsparcia odnawialnych źródeł energii, mające na celu ujawnienie odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej została wytworzona w odnawialnym źródle energii.

Przepisy Dyrektywy 2009/28/WE, nakazującej tworzenie rejestrów gwarancji pochodzenia w krajach Unii Europejskiej zaimplementowano w Polsce poprzez nowelizację Ustawy Prawo Energetyczne z dnia 26.07.2013 r. zwanej małym trójpakiem energetycznym, która weszła w życie z dniem 11.09.2013 r. Nałożyła ona na TGE obowiązek prowadzenia Rejestru Gwarancji Pochodzenia i organizacji obrotu gwarancjami pochodzenia.

Udostępnienie Giełdowej Platformy Informacyjnej

W lutym 2014 r. TGE uruchomiła Giełdową Platformę Informacyjną (GPI), która umożliwiła uczestnikom rynku dostęp do najistotniejszych informacji związanych z funkcjonowaniem rynku energii elektrycznej i jego otoczeniem technicznym. Dodatkowo w 2014 r. TGE rozpoczęła w ramach GPI publikację tzw. indeksów węglowych opartych o zagregowane, rzeczywiste ceny transakcyjne węgla energetycznego na rynku polskim.

Nowe produkty na rynku Treasury Bond Spot Poland

Od stycznia 2014 r. uczestnicy rynku TBSP uzyskali możliwość zawierania transakcji w oparciu o nowe funkcjonalności: MidPrice Order Book oraz Striker Price, a od października 2014 r. – transakcji warunkowych tri-party repo. Funkcjonalności te istotnie zwiększają w długim horyzoncie konkurencyjność i użyteczność platformy oferowanej przez BondSpot S.A. uczestnikom rynku międzybankowego obligacji.