Paweł TomborskiSzanowni Państwo,

z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce Sprawozdanie Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Siła i dynamika polskiej gospodarki będą ważnym motorem rozwoju GK GPW i całego rynku kapitałowego w Polsce w najbliższych latach. Zgodnie z prognozami, nasza gospodarka będzie dalej jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, co, w obliczu historycznie najniższych stóp procentowych w Polsce i rekordowo wysokiego poziomu oszczędności Polaków, będzie sprzyjać realokacji środków na rynek kapitałowy. W połączeniu z rozpoznawalną marką i silną pozycją GPW w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, blisko tysiącem notowanych spółek, zróżnicowaną bazą inwestorów i profesjonalnym zespołem pracowników pozwoli nam efektywnie wykorzystać nasz potencjał wzrostu.

Jednym z najszybciej rozwijających się segmentów naszej działalności jest rynek towarowy, prowadzony przez Towarową Giełdę Energii. Pod względem wolumenów obrotu TGE jest jednym z wiodących rynków w Unii Europejskiej. W 2014 r. po raz kolejny odnotowaliśmy zwyżkę wolumenu obrotów energią elektryczną (+5,8%), a wskaźnik płynności na rynku gazu wyniósł 63%. Obserwowany wzrost na rynku towarowym zrekompensował niższą dynamikę na rynku finansowym. W minionym roku obroty sesyjne na rynku akcji zmalały o 6,7% do 205,4 mld zł, a wolumen obrotu instrumentami pochodnymi spadł o 24,9%. Złożyło się na to kilka przyczyn, m.in.: wycena polskich spółek z premią w stosunku do globalnego portfela spółek z rynków rozwijających się, reforma otwartych funduszy emerytalnych, czy konflikt militarny na Ukrainie, który studzi zainteresowanie zagranicznych inwestorów regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Dynamiczne zmiany w otoczeniu rynkowym były przesłanką do aktualizacji w IV kwartale 2014 r. strategii Grupy Kapitałowej GPW.2020. Naszym głównym celem jest umocnienie roli GPW jako giełdy pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej. Wdrażamy też program zwiększający efektywność kosztową, który od 2017 r. powinien skutkować oszczędnościami blisko 20 mln zł rocznie. Kwotę tę zamierzamy inwestować w rozwój rynku finansowego oraz rynku towarowego. O stopniu jej wykorzystania będzie decydował poziom realizacji jednego z naszych celów strategicznych, jakim jest obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów (cost/income) z 58,6% w 2013 r. do poniżej 50% w 2020 r. Dążymy do głębszej integracji Grupy m.in. przez stworzenie centrum usług wspólnych, reorganizację struktury czy optymalizację wykorzystywanych nieruchomości. W efekcie oczekujemy, że przychody Grupy będą rosły do 2020 r. w średniorocznym tempie 7%, a EBITDA podwoi się z poziomu 144,4 mln zł osiągniętych w 2013 r.

W 2014 r. podjęliśmy decyzję o koncentracji na rozwoju organicznym, dlatego nie bierzemy obecnie pod uwagę aliansu kapitałowego z CEE Stock Exchange Group AG. Po konsultacjach z przedstawicielami rynku podjęliśmy też inne ważne decyzje m.in. o zmianach w indeksach giełdowych, przywracając główną rolę indeksowi WIG20 oraz utrzymaliśmy skrócony harmonogram sesji. Postanowiliśmy kontynuować notowania kontraktów terminowych na WIG20 z mnożnikiem 20 zł (kontrakty z mnożnikiem 10 zł zostały wycofane z obrotu w połowie roku).

Ubiegły rok zakończyliśmy solidnym wynikiem netto na poziomie 112,3 mln zł, co oznacza spadek o 1,1% w stosunku do poprzedniego roku. Niższe przychody z rynku finansowego (200,0 mln zł; -2,6% rdr) zostały zrekompensowane przychodami z rynku towarowego (114,5 mln zł, +50,6% rdr).
W efekcie, całkowite przychody ze sprzedaży rosły kolejny rok z rzędu (11,9% rdr) i osiągnęły poziom 317,6 mln zł. Poprawiliśmy też wynik z działalności operacyjnej – w ujęciu rok do roku wyniósł on 135,4 mln zł w porównaniu do 118,6 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA zwiększył się o 13,7% do 164,1 mln zł. Nieznaczny spadek zysku netto na tle dobrej dynamiki wskaźników EBIT i EBITDA należy tłumaczyć słabym wynikiem jednostek stowarzyszonych (3,7 mln zł w stosunku do 12,5 mln zł w 2013 r.).

W 2014 r., podobnie jak w poprzednich latach, podzieliliśmy się zyskiem z naszymi akcjonariuszami. Wypłaciliśmy 1,2 zł dywidendy na akcję, co odpowiadało blisko 45% skonsolidowanego zysku netto za 2013 r. Aktualizując strategię GPW.2020, uatrakcyjniliśmy też naszą politykę dywidendową - wskaźnik wypłaty dywidendy powinien od 2014 r. przekraczać 60% zysku Grupy Kapitałowej GPW, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.

Intencją Zarządu Giełdy jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję (co oznaczałoby blisko 87-proc. wskaźnik wypłaty i około 5,3-proc. stopę dywidendy w stosunku do kursu akcji z końca 2014 r.), a z zysku netto GPW za 2015 r. – 2,60 zł brutto na jedną akcję.

Równie ważne jak zwiększanie wartości dla akcjonariuszy jest dla nas prowadzenie biznesu w sposób transparentny i w oparciu o najwyższe standardy ładu korporacyjnego. Efektem tego jest utrzymanie się GPW w portfelu indeksu RESPECT, grupującego spółki prowadzące działalność w sposób odpowiedzialny społecznie.
Z takim nastawieniem będziemy kontynuować naszą działalność w kolejnych latach.

 

Z poważaniem

Paweł Tamborski