I miejsce w CEE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest wiodącą giełdą instrumentów finansowych wśród krajów Europy rozwijającej się (Emerging Markets Europe; EME)[1] oraz w regionie Europy Środkowej i Wschodniej (Central and Eastern Europe; CEE)[2] i jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie. Na prowadzonych przez GPW rynkach notowane są akcje i obligacje blisko tysiąca krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta Giełdy obejmuje także obrót instrumentami pochodnymi, produktami strukturyzowanymi i sprzedaż danych rynkowych. Blisko 25 lat doświadczeń, wysokie bezpieczeństwo obrotu, niezawodność operacyjna oraz szeroka gama produktów czynią z GPW jedną z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych na świecie. 

Kapitalizacja spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku GPW wyniosła na koniec 2014 r. 139,1 mld EUR. Pod tym względem, w regionach CEE i EME, GPW ustępuje tylko rynkom w Turcji i w Rosji, ale z kolei jest trzykrotnie większa niż giełda grecka oraz ponad sześciokrotnie większa niż giełda w Pradze. Równocześnie kapitalizacja GPW na koniec 2014 r. była wyższa od łącznej kapitalizacji giełd skupionych w holdingu CEESEG[3] o 15,1%.

Kapitalizacja Głównego Rynku GPW na tle grupy porównawczej (2014 r.; mld EUR)[4]

Źródło: Europejska Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FESE), dla Moscow Exchange dane za Światową Federacją Giełd (WFE) przeliczone z USD na EUR wg kursu z końca roku

Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń (EOB[5]) na Głównym Rynku GPW wyniosła w 2014 r. 49,3 mld EUR i była o 6,2% niższa niż rok wcześniej. Równocześnie, łączne obroty na giełdach holdingu CEESEG były w 2014 r. o 26,9% niższe w porównaniu do obrotów sesyjnych akcjami na GPW.

Wartość obrotów na Głównym Rynku GPW na tle grupy porównawczej (2014 r., EOB, mld EUR)

Źródło: FESE, dla Moscow Exchange dane za WFE przeliczone z USD na EUR wg kursu średniego w 2014 r.

Pod względem liczby notowanych spółek (krajowych i zagranicznych) GPW jest liderem w regionie CEE i wśród rynków Europy rozwijającej się. Na koniec 2014 r. na Głównym Rynku GPW było notowanych 471 emitentów, a na rynku NewConnect – 431.

Liczba spółek notowanych na GPW na tle grupy porównawczej (2014 r.)


Źródło: FESE, dla Moscow Exchange dane za WFE

Oferta Grupy Kapitałowej GPW obejmuje, obok rynku finansowego, także rynek towarowy, w tym jeden z najpłynniejszych rynków energii elektrycznej w Europie. Poza energią elektryczną, na rynku towarowym oferowany jest obrót gazem ziemnym, prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia oraz uprawnieniami do emisji CO2. Grupa GPW prowadzi ponadto Rejestr Świadectw Pochodzenia oraz, za pośrednictwem spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), dokonuje rozliczeń transakcji zawieranych na rynku towarowym.

Obroty na rynkach energii elektrycznej w 2014 r. (w TWh)

Wskaźniki płynności giełdowej na rynkach energii elektrycznej w 2014 r.[7]

Źródło: TGE, Enerdata, Eurostat, Urząd Statystyczny na Węgrzech, Energienet.dk (data wejścia 16.01.2015)

Usługi posttransakcyjne, na które składają się usługi depozytowe, rozliczeniowe i rozrachunkowe, oferowane są przez spółkę stowarzyszoną GPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) i jej spółkę zależną KDPW_CCP S.A.

Na dzień 31 grudnia 2014 r.  Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. składała się z jednostki dominującej i 6 spółek zależnych. GPW ma udziały w 3 spółkach stowarzyszonych. 

[1] EME – Emerging Markets Europe: Czechy, Grecja, Węgry, Polska, Rosja, Turcja
[2] CEE – Central and Eastern Europe: Czechy, Węgry, Polska oraz Austria, Bułgaria, Rumunia, Słowacja, Słowenia
[3] CEESEG – CEE Stock Exchange Group: Austria, Czechy, Słowenia, Węgry
[4] Kapitalizacja spółek krajowych (bez spółek zagranicznych)
[5] EOB – Electronic Order Book; transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
[6] Na wykresie pokazany jest rynek czeski giełd  PXE  i OTE (łączny wolumen z dwóch giełd wynosi 37 TWh,  w tym OTE  - 15,11 TWh)
[7] Wskaźnik płynności rozumiany jako stosunek obrotu giełdowego do konsumpcji energii elektrycznej w kraju; dane o konsumpcji za 2013 r.; dane o obrocie nie uwzględniają rejestracji kontraktów bilateralnych
[8] Dania, Estonia, Łotwa, Norwegia, Szwecja