GPW zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9 listopada 2010 r. Akcje Spółki są notowane na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych.

Spółka należy do grona emitentów o średniej kapitalizacji (1,92 mld zł na koniec 2014 r.) i od 19 marca 2011 r. wchodzi w skład indeksu mWIG40 (1,8% udziału w portfelu na koniec 2014 r.). Akcje GPW znajdują się również w indeksach szerokiego rynku (WIG i WIG-Poland) oraz w indeksie WIGdiv, skupiającym w swoim portfelu firmy z GPW regularnie dzielące się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami. Dodatkowo, akcje GPW należą do szeregu indeksów spółek o małej i średniej kapitalizacji z rynków rozwijających się oraz indeksów grupujących spółki z sektora giełdowego obliczanych przez wyspecjalizowane w tym zakresie i uznane na światowych rynkach podmioty (m.in. MSCI, FTSE, S&P Dow Jones).

22 grudnia 2014 r., po corocznej weryfikacji portfela indeksu RESPECT, GPW ponownie weszła w jego skład. Znalazła się tym samym wśród wiodącej grupy polskich spółek z Głównego Rynku GPW, działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego oraz charakteryzujących się wysokim poziomem odpowiedzialności społecznej.

Notowania akcji

Notowania akcji GPW

W 2014 r. kurs akcji GPW wahał się w przedziale 35,25 zł i 48,04 zł. Najniższy kurs został zanotowany 5 sierpnia 2014 r., natomiast najwyższy w dniu 28 listopada 2014 r. Kurs GPW na zamknięciu podczas ostatniej sesji w 2014 r. wyniósł 45,7 zł, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu z kursem zamknięcia na ostatniej sesji w 2013 r. W tym samym okresie, indeks mWIG40 wzrósł o 4,13%. Całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy Spółki w minionym roku, po uwzględnieniu wypłaconej dywidendy, wyniosła 13,0%.

Udział akcji w wolnym obrocie, tzw. free float[1] dla akcji GPW w 2014 r. nie zmienił się w stosunku do 2013 r. i wyniósł 64,7%. Wskaźnik płynności (velocity[2]) pokazujący obrotowość akcji GPW w portfelach inwestorów na koniec 2014 r. osiągnął poziom 31,2%. Z kolei wskaźnik zmienności (volatility[3]) kursu akcji GPW w 2014 r. wyniósł 22,1% i był to najniższy poziom od 2011 r.

W 2014 r. średni dzienny wolumen obrotu akcjami w transakcjach sesyjnych osiągnął poziom 58,2 tys. akcji i był o 2,6% niższy niż w 2013 r. Średnia dzienna wartość obrotów wyniosła 2,3 mln zł w porównaniu do 2,4 mln zł w roku poprzednim (spadek o 4,9%).

[1] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (nie uwzględnia: akcji należących do akcjonariuszy posiadających więcej niż 5% tych akcji, akcji własnych przeznaczonych do umorzenia, akcji imiennych); za akcje w wolnym obrocie uznaje się wszystkie akcji posiadane przez fundusze inwestycyjne i emerytalne, firmy zarządzające aktywami oraz objęte programami emisji kwitów depozytowych
[2] Wartość obrotów w 2014 r. do średniej kapitalizacji z początku i końca 2014 r.
[3] Pierwiastek drugiego stopnia z odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu pomnożony przez 250

Wybrane informacje dotyczące akcji GPW SA (ISIN: PLGPW0000017)

2014201320122011201013
Zysk netto na akcję (PLN)4 2,67 2,7 2,52 3,19 2,26
Dywidenda na akcję (PLN)5 1,2 0,78 1,44 3,21 -
Stopa dywidendy6 3,31% 2,03% 3,84% 6,05% -
Cena / zysk 17,12 15,37 15,42 11,05 21,68
Maksymalny kurs akcji (PLN) 48,04 45,1 43,89 54,2 54
Minimalny kurs akcji (PLN) 35,25 34,75 32,1 34,2 48,7
Kurs akcji na koniec okresu (PLN) 45,7 41,5 38,87 35,25 49
Stopa zwrotu z akcji 10,12% 6,77% 10,27% -28,06% 13,95%14
Całkowita stopa zwrotu – TSR7 13,01% 8,77% 14,35% -21,51% 13,95%14
Liczba akcji (tys.) 41.972 41.972 41.972 41.972 41.972
Kapitalizacja (mln PLN) 1.918,1 1.741,80 1.631,5 1.479,5 2.056,60
Free float8(mln PLN) 1.241,4 1.127,3 1.054,30 947,7 1.312,50
Free float8 64,72% 64,72% 64,62% 64,05% 63,82%
Wolumen obrotu (mln akcji)9 14,47 14,82 19,19 25,92 20,36
Wartość obrotu (mln PLN)9 571,76 596,1 720,66 1.188,49 1.055,67
Liczba transakcji (tys.)9 68,84 67,33 73,26 170,63 166,97
Średni wolumen obrotu na sesję (tys.)9 58,2 59,8 77,1 103,3 550,4
Średnia wartość obrotu na sesję (tys. PLN)9 2.296,20 2.413,4 2.894,20 4.735,00 28.531,50
Średnia liczba transakcji na sesję9 276 273 294 680 4,513
Wskaźnik obrotów10 31,20% 35,40% 46,20% 67,10% 344,80%
Zmienność ceny akcji11 22,10% 24,40% 22,40% 28,80% 21,70%
Beta12 0,55 0,53 0,71 0,84 1,21

[4] W oparciu o zysk skonsolidowany przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej

[5] Z zysku za rok poprzedni

[6] Wypłacona dywidenda / kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy

[7] (Roczna zmiana ceny akcji + dywidenda na akcję) / kurs akcji na koniec wcześniejszego okresu

[8] Akcje znajdujące się w wolnym obrocie (bez uwzględnienia akcji Skarbu Państwa i pozostałych akcji imiennych)

[9] W ramach arkusza zleceń (bez uwzględniania transakcji pakietowych)

[10] Wartość obrotów (dla 2010 r. uroczniona) / średnia kapitalizacja z początku i końca okresu

[11] Pierwiastek drugiego stopnia z odchylenia standardowego dziennych stóp zwrotu pomnożony przez 250

[12] vs indeks WIG

[13] Akcje GPW zadebiutowały na Giełdzie 9 listopada 2010 r.

[14] W odniesieniu do ceny w IPO dla inwestorów detalicznych (43,00 zł)

Kurs akcji Giełdy na tle indeksu mWIG40 w 2014 r.

Kurs akcji Giełdy od dnia debiutu na GPW (zł)

Obligacje

Obligacje GPW na giełdzie

W grudniu 2011 r. Spółka wyemitowała 1 700 000 sztuk obligacji na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 170 mln zł. W lutym 2012 r. Spółka wyemitowała 750 000 sztuk obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł.

Celem emisji obligacji serii A i B w łącznej wartości 245 mln zł było finansowanie przedsięwzięć GPW, takich jak konsolidacja instytucjonalna na rynku towarów giełdowych i poszerzenie listy produktów dostępnych dla inwestorów na tym rynku, a także przedsięwzięć technologicznych w obszarze rynków finansowych i rynku towarowego. Wpływy z emisji obligacji GPW serii A i B w głównej mierze zostały wykorzystane do nabycia akcji TGE S.A.

Obligacje GPW są notowane na rynku obligacji Catalyst (na rynku regulowanym GPW oraz w alternatywnym systemie obrotu BondSpot) od lutego 2012 r.  W 2014 r. cena obligacji GPW wahała się w przedziale od 100,25 zł do 101,40 zł.

Kurs obligacji Giełdy od dnia debiutu na rynku Catalyst (zł)


Obligacje GPW są obligacjami niezabezpieczonymi o zmiennym oprocentowaniu. Oprocentowanie jest stałe w półrocznym okresie odsetkowym i jest oparte o stopę WIBOR 6M z marżą w wysokości 117 punktów bazowych. 

Odsetki wypłacone i oprocentowanie obligacji GPW

Nr okresu odsetkowegoOkresOdsetki wypłacone
(na 1 obligację)
Oprocentowanie w danym okresie odsetkowym
I 23/12/2011 (A) 15/02/2011
(B) - 30/06/2012
3,21 6,17%
II 30/06/2012 - 31/12/2012 3,18 6,31%
III 31/12/2012 - 30/06/2013 2,62 5,29%
IV 30/06/2013 - 31/12/2013 1,95 3,87%
V 31/12/2013 - 30/06/2014 1,93 3,89%
VI 30/06/2014 - 31/12/2014 1,95 3,87%
VII 31/12/2014- 30/06/2015 1,60 3,22%

Akcjonariusze

Akcjonariusze GPW

Na dzień 31 grudnia 2014 r. kapitał zakładowy GPW wynosił 41 972 000 zł i dzielił się na 41 972 000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Do obrotu na GPW wprowadzonych jest 27 164 530 akcji na okaziciela serii B (64,72% wszystkich akcji stanowiących 47,84% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu). Pozostałe akcje (seria A), w liczbie 14 807 470 są uprzywilejowane co do głosu (dwa głosy na jedną akcję) i nie znajdują się w obrocie giełdowym (dokładne omówienie kapitału zakładowego znajduje się w części dotyczącej ładu korporacyjnego).

Największym akcjonariuszem GPW jest Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada 14 688 470 akcji imiennych serii A, stanowiących 35,00% wszystkich akcji i 51,74% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Ponadto, zgodnie ze strukturą portfela ING OFE, na koniec 2014 r., fundusz ten posiadał 2 373 122 akcje GPW, co stanowi 5,65% udziału w kapitale zakładowym GPW oraz 4,18% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu.

Struktura akcjonariatu GPW (udział w liczbie akcji; 2014 r.)

Struktura akcjonariatu GPW (udział w liczbie głosów, 2014 r.)

Na dzień przyznania prawa do dywidendy z zysku za 2013 r. (7 sierpnia 2014 r.) 18,23% akcji Spółki znajdowało się w portfelach inwestorów zagranicznych reprezentujących m.in. takie kraje jak: USA, Norwegia, Kanada, Luksemburg, Wielka Brytania czy Szwecja. 33,8% akcji było w posiadaniu krajowych podmiotów prawnych (głównie otwarte fundusze emerytalne oraz fundusze inwestycyjne). Z kolei podmioty niebędące osobami prawnymi (głównie inwestorzy indywidualni) kontrolowały 12,97% akcji GPW. 

Struktura akcjonariuszy Spółki według typu i kraju pochodzenia

Dywidenda

Dywidenda dla akcjonariuszy GPW

W dniu 26 sierpnia 2014 r. Spółka wypłaciła 50,4 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r. Dywidendę w wysokości 1,2 zł na akcję otrzymali akcjonariusze GPW, którzy posiadali akcje 7 sierpnia 2014 r. (dzień ustalenia praw do dywidendy). Stopa dywidendy, liczona według kursu zamknięcia z dnia odcięcia prawa do dywidendy, wyniosła 3,3%.

Dywidenda GPW za lata 2010-2013 oraz intencja wypłaty w latach kolejnych[40]


[40] Według roku obrotowego, za który wypłacono dywidendę
[41]  W oparciu o zysk skonsolidowany
[42]  W oparciu o kurs akcji z dnia odcięcia prawa do dywidendy
[43]  W oparciu o kurs akcji z 30 grudnia 2014 r.
[44]  Zamiar wypłaty, zgodnie z nową polityką dywidendową

W dniu 30 października 2014 r. Spółka poinformowała o zmianie polityki dywidendowej, zgodnie z którą intencją Zarządu GPW jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend stosownie do rentowności i możliwości finansowych GPW, na poziomie powyżej 60% przypadającego akcjonariuszom GPW skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW za dany rok obrotowy, skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych. Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Ponadto, zamiarem Zarządu Giełdy jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy z zysku netto GPW za 2014 r. na poziomie 2,40 zł brutto na jedną akcję, a z zysku netto GPW za 2015 r. – 2,60 zł brutto na jedną akcję, co według kursu akcji z końca 2014 r., daje stopę dywidendy odpowiednio 5,3% i 5,7%.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Giełdy będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

 • potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej GPW,
 • stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,
 • potrzeby płynnościowe Grupy Kapitałowej GPW, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych i regulacyjnych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy Kapitałowej GPW. 

Stopa dywidendy GPW wypłaconej w 2014 r. na tle sektora giełdowego (%)[45]

Źródło: Bloomberg (suma dywidend brutto wypłaconych w 2014 r do kursu akcji na 31 grudnia 2014 r.)
[45] Stopa dywidendy liczona w oparciu o ostatni kurs akcji z 2014 r.

Relacje

Dialog z akcjonariuszami i inwestorami

GPW traktuje obecność na rynku kapitałowym jako element długoterminowej strategii rozwoju, u której podstaw leży budowanie trwałych i profesjonalnych relacji z uczestnikami rynku kapitałowego i aktualnymi oraz potencjalnymi akcjonariuszami GPW.

Celem GPW w obszarze relacji inwestorskich jest prowadzenie proaktywnej, otwartej komunikacji z rynkiem kapitałowym, w sposób zapewniający równy dostęp do informacji (dotyczących w szczególności sytuacji finansowej, strategii rozwoju i ryzyk) wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Celem Giełdy jest ponadto:

 • formułowanie informacji w sposób zrozumiały i niewprowadzający w błąd,
 • terminowe przekazywanie informacji w zakresie możliwie najpełniej odpowiadającym potrzebom interesariuszy,
 • zachowanie zgodności z dobrymi praktykami, w szczególności z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW, oraz z przepisami prawa określającymi m.in. zasady upubliczniania informacji przez podmioty mające status spółki publicznej.

Zgodnie z przyjętą w styczniu 2015 r. polityką relacji inwestorskich Giełda, na zasadzie dobrowolności, stosuje okresy ograniczonej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego przed publikacją wyników finansowych. W związku z powyższym, na dwa tygodnie przed publikacją raportów finansowych (raportów okresowych), Spółka nie organizuje i nie uczestniczy w spotkaniach inwestorskich. W wyżej wymienionych okresach komunikacja z rynkiem jest ograniczona do poziomu wynikającego z przepisów prawa oraz do odpowiedzi na standardowe zapytania.

W 2014 r. GPW podejmowała liczne działania i wykorzystywała szeroki wachlarz narzędzi w ramach bieżącej komunikacji z akcjonariuszami, inwestorami i analitykami:

 • prezentacje wyników finansowych Grupy Kapitałowej po zakończeniu każdego kwartału, podczas których Zarząd GPW spotkał się osobiście z analitykami rynku kapitałowego – spotkania były transmitowane na żywo w internecie,
 • udział w 5 konferencjach dedykowanych inwestorom instytucjonalnym w Polsce i za granicą,
 • organizacja Dnia Inwestora, połączona z publikacją wyników finansowych za III kwartał 2014 r. i prezentacją zaktualizowanej strategii Grupy Kapitałowej GPW (transmisja na żywo w internecie),
 • blisko 180 indywidualnych i grupowych spotkań oraz innych form kontaktu z przedstawicielami krajowych i zagranicznych inwestorów instytucjonalnych,
 • udział w 2 konferencjach dedykowanych inwestorom indywidualnym w Polsce,
 • non-deal roadshow w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Wiedniu, Los Angeles, San Francisco, Nowym Jorku i Bostonie,
 • czat inwestorski z Prezesem Zarządu i Wiceprezesem ds. finansów,
 • interaktywny raport roczny za 2013 r. dostępny na stronie internetowej Spółki.

Na stronie internetowej, w zakładce „Relacje Inwestorskie”, Spółka na bieżąco zamieszcza informacje istotne z punktu widzenia akcjonariuszy i inwestorów, w tym m.in. aktualne wyniki finansowe i wskaźniki finansowe, prezentacje inwestorskie, zapisy wideo konferencji wynikowych i Walnego Zgromadzenia oraz aktualności. GPW udostępnia również usługę powiadomień IR, za pomocą których przesyła subskrybentom bieżące informacje dotyczące Spółki.

W 2014 r. GPW, jako jedna z trzech spółek (obok PKN Orlen i Grupy Azoty), została zakwalifikowana do finałowego etapu VII edycji konkursu Złota Strona Emitenta, organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) w kategorii „Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40”.