Działalność Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. narażona jest na czynniki ryzyka zarówno zewnętrzne, związane z otoczeniem rynkowym, regulacyjno-prawnym jak i wewnętrzne, związane z prowadzeniem działalności operacyjnej. Grupa GPW dbając o realizację celów strategicznych, aktywnie zarządza ryzykami występującymi w swojej działalności, dążąc do maksymalnego ograniczenia lub wyeliminowania ich potencjalnego negatywnego wpływu na wynik Grupy.

zarządzanie ryzykiem w gpw

Celem zarządzania ryzykiem w GPW jest zapewnienie, że wszystkie istotne ryzyka związane z prowadzoną przez GPW działalnością są prawidłowo mierzone, raportowane i kontrolowane oraz nie stanowią zagrożenia dla stabilności i ciągłości operacyjnej Spółki. System zarządzania ryzykiem obejmuje zestawienie procesów, rozwiązań organizacyjnych, narzędzi technologicznych i udokumentowanych reguł odnoszących się do zarządzania ryzykiem. Wszystkie założenia oraz zasady organizacji systemu zarządzania ryzykiem w Spółce mają źródło w „Strategii zarządzania ryzykiem w GPW” zaakceptowanej przez Zarząd Giełdy, która podlega regularnej weryfikacji w celu dostosowania do zmian profilu ryzyka GPW i jej otoczenia rynkowego.

Nadzorczą rolę w systemie zarządzania ryzykiem pełni Rada Giełdy, wspierana przez Komitet Audytu, która sprawuje nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem w GPW poprzez stałe monitorowanie i ocenę. Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem spoczywa zaś na Zarządzie Giełdy, wspieranym przez Komitet ds. Zarządzania Ryzykiem. Zarząd Spółki ustanawia, zatwierdza i wdraża strategię zarządzania ryzykiem
w GPW oraz podejmuje najważniejsze decyzje mające wpływ na poziomy ryzyk. Proces zarządzania ryzykiem w GPW monitorowany i koordynowany jest przez Dział Organizacji i Zarządzania Ryzykiem. Właściciele i uczestnicy procesów biznesowych odpowiadają za bieżące zarządzanie ryzykiem, w tym identyfikację ryzyka występującego w obszarze ich kompetencji, monitorowanie, kontrolę i podejmowanie działań mających na celu ograniczanie poziomu tego ryzyka. Skuteczność funkcjonowania i ocena sprawności działania wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem oraz jego adekwatność do profilu ryzyka GPW jest okresowo weryfikowana przez Dział Audytu Wewnętrznego.

GPW buduje kulturę organizacyjną, w której nacisk kładzie się na efektywne zarządzanie ryzykiem, przestrzeganie procedur oraz stosowanie ustalonych reguł postępowania. W tym celu podejmowane są działania mające na celu zwiększanie wśród pracowników GPW świadomości odpowiedzialności za właściwe zarządzanie ryzykiem na każdym poziomie struktury organizacyjnej GPW, m.in.: organizacja szkoleń, prowadzenie i udostępnianie pracownikom dedykowanej witryny na portalu korporacyjnym.

Proces zarządzania ryzykiem w GPW

Proces zarządzania ryzykiem w GPW

Proces zarządzania ryzykiem w GPW jest procesem ciągłym i składa się z następujących elementów:

 • Identyfikacja ryzyka – działanie polegające na rozpoznaniu aktualnych i potencjalnych źródeł ryzyka, które wpływają lub mogą wpływać na sytuację finansową GPW.
 • Ocena ryzyka – działanie polegające na analizie wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń dla działalności GPW, mające na celu określenie profilu ryzyka.
 • Przeciwdziałanie lub akceptacja ryzyka – działanie polegające na zastosowaniu jednej z następujących strategii działania:

- ograniczanie ryzyka,
- transfer ryzyka m.in. poprzez przeniesienie części lub całości ryzyka związanego z danym zagrożeniem na podmiot zewnętrzny,
- unikanie ryzyka poprzez niepodejmowanie działań, z którymi wiąże się dane zagrożenie,
- akceptacja ryzyka.

 • Kontrola ryzyka – działanie polegające na okresowej weryfikacji skuteczności funkcjonowania wdrożonego systemu zarządzania ryzykiem oraz jego adekwatności do profilu ryzyka GPW.
 • Monitorowanie ryzyka – działanie polegające na badaniu odchyleń poziomu ryzyka od prognoz bądź założonych punktów odniesienia. Monitoring ryzyka pełni rolę systemu wczesnego ostrzegania i w przypadku pojawienia się sygnałów o negatywnych zmianach w profilu ryzyka GPW umożliwia podjęcie działań zaradczych.
 • Raportowanie ryzyka – polegające na cyklicznym informowaniu organów GPW o wynikach pomiaru ryzyka, podjętych działaniach lub rekomendacjach działań.

Powyżej opisany system zarządzania ryzykiem jest obecnie implementowany w spółkach Grupy Kapitałowej GPW w celu zapewnienia jednolitych standardów zarządzania ryzykiem w Grupie.

Czynniki ryzyka mające wpływ na działalność Grupy GPW

Główne czynniki ryzyka mające wpływ na działalność operacyjną Grupy GPW i w efekcie na jej sytuację finansową zostały podzielone na cztery grupy:

 • ryzyka związane z otoczeniem rynkowym,
 • ryzyka operacyjne,
 • ryzyka związane z otoczeniem prawnym,
 • ryzyka o charakterze finansowym.

Kolejność, w jakiej poszczególne czynniki ryzyka zostały poniżej opisane, nie odzwierciedla ich znaczenia dla Grupy, prawdopodobieństwa ich wystąpienia ani ich potencjalnego wpływu na działalność Grupy.

Ryzyka związane z otoczeniem rynkowym

Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą i koniunkturą w Polsce

Działalność Grupy GPW jest silnie uzależniona od koniunktury gospodarczej w Polsce. Zmiany sytuacji gospodarczej w Polsce mają wpływ na aktywność gospodarczą i inwestycyjną emitentów, których papiery wartościowe są notowane na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę, w tym na ich wyniki finansowe, co w konsekwencji może przekładać się na kursy tych papierów wartościowych i wolumeny transakcji, a także na aktywność spółek w zakresie emisji nowych papierów wartościowych i na liczbę debiutów giełdowych. Pogorszenie koniunktury w Polsce ma także istotny wpływ na aktywność inwestorów i tym samym na poziomy obrotów na rynkach Grupy.

Zmiana poziomu kursów notowanych aktywów ma bezpośredni wpływ na przychody GPW z tytułu obsługi emitentów, natomiast obniżenie aktywności inwestorów przekłada się na zmniejszenie liczby transakcji i wolumenów obrotów na rynkach GPW. W okresach gospodarczej niestabilności
i warunkach niesprzyjających podejmowaniu ryzyka, przychody Spółki mogą ulegać zmniejszeniu, co przy kosztach utrzymujących się na stałym poziomie, może powodować obniżenie zysku GPW lub powstanie straty.

Ryzyko wydarzeń rynkowych i politycznych będących poza kontrolą Grupy GPW

Na wolumen obrotów, liczbę debiutów giełdowych oraz popyt na produkty i usługi Grupy GPW mają wpływ wydarzenia gospodarcze, polityczne i rynkowe, zarówno krajowe jak i w skali globalnej, pozostające poza kontrolą Grupy, w tym w szczególności:

 • ogólne tendencje w światowej i krajowej gospodarce oraz na rynkach finansowych,
 • zmiany polityki pieniężnej, fiskalnej i podatkowej,
 • poziom stóp procentowych i ich zmienność,
 • presja inflacyjna,
 • zmiany kursów walut,
 • przyjęcie przez Polskę euro jako waluty (niosące potencjalne zmiany w polityce pieniężnej i fiskalnej lub powodujące zmiany alokacji w portfelach inwestorów),
 • przekwalifikowanie Polski z kategorii Emerging Market do Developed Market w globalnych benchmarkach,
 • zachowania inwestorów instytucjonalnych lub indywidualnych,
 • zmiany kursów notowań papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych,
 • dostępność krótko- i długoterminowego finansowania,
 • dostępność alternatywnych inwestycji,
 • zmiany legislacyjne i regulacyjne,
 • nieprzewidziane zamknięcia rynków i inne przerwy w obrocie.

Powyższe wydarzenia w sposób istotny mogą wpływać na aktywność klientów Grupy GPW, przede wszystkim emitentów i inwestorów. Obniżenie ich aktywności znajdzie odzwierciedlanie w przychodach Spółki z tytułu obsługi obrotu, notowania i wprowadzania instrumentów finansowych, a także w konsekwencji - sprzedaży informacji - i może wpłynąć na obniżenie zysku GPW.

Ryzyko związane z sytuacją gospodarczą i koniunkturą poza granicami Polski

Sytuacja gospodarcza innych krajów ma wpływ na postrzeganie polskiej gospodarki, perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej w regionie, a przez to na działalność GPW. Warunki rynkowe panujące w innych krajach, zwłaszcza w okresach słabszej koniunktury gospodarczej mogą negatywnie wpływać na postrzeganie polskiej gospodarki i rynków finansowych.

Z uwagi na istotny udział inwestorów zagranicznych w obrotach instrumentami finansowymi na GPW, obniżenie ich aktywności i awersja do inwestycji w sposób bezpośredni mogą przełożyć się na obniżenie przychodów Spółki z tytułu obrotów na rynkach GPW.

Istotną grupę klientów Spółki stanowią również zdalni członkowie, odpowiedzialni w 2014 r. za
21,7 proc. obrotów akcjami. Zważywszy, ze przychody z obrotów akcjami stanowiły w 2014 r. 33,1 proc. przychodów GPW, obniżenie aktywności zdalnych członków Giełdy i inwestorów zagranicznych w istotnym stopniu wpłynie na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko konkurencji ze strony giełd

GPW będąca częścią globalnej gospodarki i jednoczenie beneficjentem wolnych przepływów kapitałowych pomiędzy gospodarkami europejskimi i światowymi, jest narażona na ryzyko konkurencji ze strony giełd oraz alternatywnych platform obrotu. Branża, w której działa Spółka charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością tym bardziej , że w ostatnich kilku latach nasiliła się konsolidacja i globalizacja giełd.

Konsolidacja branży może zahamować proces planowanego wzmocnienia międzynarodowej pozycji GPW i negatywnie wpłynąć na realizację strategii Spółki, zakładającej uzyskanie pozycji rynku pierwszego wyboru dla inwestorów i emitentów w Europie Środkowo-Wschodniej, przekładając się na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko konkurencji ze strony alternatywnych platform obrotu

Zmiany regulacyjne, które zostały wprowadzone w ostatnich latach umożliwiły działalność w sektorze giełdowym alternatywnych platform obrotu, w tym w szczególności, w Europie – wielostronnych systemów obrotu - MTF (ang. multilateral trading facilities). Opłaty, pobierane przez MTF-y są znacznie niższe w porównaniu z opłatami pobieranymi przez giełdy, co stanowi ich główną przewagę konkurencyjną wobec giełd i może stanowić element presji cenowej na giełdy, w tym GPW. Dodatkowo istnieje ryzyko odpływu transakcji z rynku giełdowego w kierunku tańszych platform

Ryzyko konkurencji cenowej

Koszty zawierania transakcji na dużych giełdach zagranicznych i MTF-ach są niższe niż na GPW, co w dużej mierze wynika z relatywnie mniejszej skali rynku w Polsce oraz zasad finansowania nadzoru. Procesy konsolidacyjne w globalnym sektorze giełd oraz rozwój MTF-ów mogą zwiększyć presję na obniżenie opłat pobieranych od zawieranych transakcji na globalnych rynkach finansowych.

W konsekwencji klienci GPW mogą wywierać presję na obniżenie przez GPW opłat pobieranych z tytułu notowań i obrotu, co może spowodować zmniejszenie przychodów GPW. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na sytuację finansową Spółki i wyniki działalności.

Ryzyko spadku aktywności emitentów i inwestorów

Wysokość przychodów Grupy GPW i jej rentowność w dużym stopniu zależą od poziomu aktywności uczestników rynków Grupy GPW, w szczególności zaś od wolumenu, wartości i liczby zleceń instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu, liczby i wartości rynkowej akcji znajdujących się w wolnym obrocie na rynkach GPW, liczby i wartości nowych emisji i nowych emitentów oraz liczby uczestników rynku.

Spadek liczby notowanych instrumentów finansowych, zmniejszenie się liczby i wartości ofert lub aktywności inwestorów może mieć istotny, negatywny wpływ na działalność Grupy GPW, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Ryzyka operacyjne

Ryzyka związane z pracownikami Grupy GPW

Działalność Grupy GPW i jej zdolność do realizacji celów strategicznych są silnie uzależnione od jej pracowników, ich kwalifikacji, dostępności, lojalności i poziomu utożsamiania z celami Grupy. Efektywne zarządzanie działalnością spółek z Grupy GPW wymaga zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników. Kompetencje, które posiadają pracownicy Grupy są określane jako rzadkie z racji unikalnego charakteru działalności GK GPW.

Każdy przypadek zwiększonej rotacji pracowników zatrudnianych na kluczowych stanowiskach, ich niedostępność lub przemęczenie mogą wpłynąć na czasowe obniżenie efektywności działania Grupy GPW. Kluczowe z punktu widzenia wydajności Grupy i jej sprawności operacyjnej jest także ich zaangażowanie i utożsamianie z misją i strategią rozwoju GK GPW. Brak zaangażowania pracowników, ich niedostępność czy niewystarczające kompetencje mogą negatywnie wpłynąć na działalność Grupy, jej sytuację finansową oraz możliwość osiągnięcia celów strategicznych.

Ryzyko kontrahentów lub partnerów biznesowych, nad którymi Grupa GPW ma ograniczoną kontrolę

Działalność Grupy GPW jest uzależniona od kilku usługodawców, w tym KDPW i KDPW_CCP oraz podmiotów świadczących usługi informatyczne. Systemy teleinformatyczne używane przez spółki z GK GPW w celu prowadzenia obrotu instrumentami finansowymi i towarami są wysoko specjalistyczne oraz dostosowane do specyficznych potrzeb i nie są powszechnie stosowane w Polsce lub za granicą. W związku z tym wybór usługodawców w tym zakresie jest ograniczony. Nie ma gwarancji, że usługodawcy Grupy GPW będą w stanie efektywnie kontynuować świadczenie usług lub że będą w stanie świadczyć niezbędne usługi, ani też że będą w stanie odpowiednio poszerzyć swoją ofertę, by zaspokoić potrzeby Grupy Kapitałowej GPW.

Przerwy w działaniu lub wadliwe działanie systemów albo częściowe lub całkowite zaprzestanie świadczenia istotnych usług przez usługodawców, w połączeniu z niezdolnością spółek z Grupy GPW do zapewnienia alternatywnego rozwiązania w odpowiednim czasie, może mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy, jej sytuację finansową i wyniki.

Ryzyko awarii systemu transakcyjnego

Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości obrotu to jedno z podstawowych zadań GPW. Działalność Grupy Kapitałowej jest silnie uzależniona od skutecznego funkcjonowania systemów obrotu, które są narażone na ryzyko przerw w działaniu i naruszenia ich bezpieczeństwa. Niezawodność działania systemów obrotu Grupy jest równie ważna co ich wydajność.

W przypadku awarii lub spowolnionego działania systemów Grupy GPW lub systemów należących do zewnętrznych usługodawców może dojść m.in. do następujących sytuacji: nieprzewidzianych zakłóceń w obsłudze uczestników rynku i klientów Grupy, wydłużonych czasów reakcji lub opóźnień w realizacji transakcji, niepełnej lub nieprawidłowej rejestracji lub przetwarzania transakcji, strat finansowych i odpowiedzialności wobec klientów, sporów sądowych lub innych roszczeń względem Grupy, w tym skarg do KNF, postępowań lub sankcji.

Awarie systemów transakcyjnych oraz innych zintegrowanych z nim systemów informatycznych mogą wpłynąć na zakłócenie przebiegu sesji, a w konsekwencji na spadek wielkości obrotów i zaufania do rynku, co w efekcie może mieć istotny negatywny wpływ na wyniki Grupy, jej sytuację finansową i perspektywy rozwoju.

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Grupy przez podmioty zewnętrzne

Funkcjonowanie elektronicznych platform obrotu Grupy GPW wiąże się z przechowywaniem i przekazywaniem danych klientów. Bezpieczne przekazywanie informacji jest kluczowym elementem działalności GPW. Awarie platform, w tym naruszenie ich bezpieczeństwa, mogą narazić Grupę GPW na ryzyko utraty tych informacji, a co za tym idzie – na ryzyko powództwa i ewentualnego poniesienia odpowiedzialności z tego tytułu.

Grupa GPW może być także zmuszona do wykorzystania znacznych dodatkowych środków na ochronę przed groźbą naruszenia bezpieczeństwa lub ograniczenia zaistniałych problemów, w tym poprawę reputacji utraconej wskutek ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa. Powyższe czynniki mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy GPW, jej sytuację finansową i wyniki.

Ryzyko utraty reputacji

Podstawą działalności GPW jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości obrotu w oparciu o niezawodność operacyjną i wysoce wykwalifikowanych pracowników. Specyfika działalności Grupy GPW wymaga wysokiego poziomu zaufania jej klientów, które może ulec naruszeniu w wyniku wydarzeń mających wpływ na obniżenie bądź utratę reputacji spółek z GK GPW.

Jeżeli wskutek działania osoby trzeciej, błędu pracownika, naruszenia obowiązków pracowniczych lub z innego powodu dojdzie do naruszenia zabezpieczeń systemów Grupy GPW, co w rezultacie doprowadzi do uzyskania nieupoważnionego dostępu osób trzecich do informacji może ucierpieć reputacja GPW oraz jej działalność, a Grupa może ponieść konsekwencje finansowe. Jeżeli dojdzie do zagrożenia bezpieczeństwa systemów informatycznych uszczerbku może doznać powszechna ocena skuteczności stosowanych zabezpieczeń, a uczestnicy rynku i klienci mogą ograniczyć lub przerwać korzystanie z jej elektronicznych platform obrotu. Wydarzenia mające negatywny wpływ na wizerunek Grupy GPW i obniżenie jej wiarygodności mogą przełożyć się na zmniejszenie liczby emitentów i inwestorów, a tym samym na spadek przychodów Grupy GPW.

Ryzyka związane z otoczeniem prawnym

Ryzyko regulacyjne wynikające z polskiego systemu prawnego

Grupa GPW prowadzi działalność głównie w Polsce, gdzie zarówno rynek finansowy jak i towarowy są w szerokim zakresie poddane regulacjom państwowym i podlegają silnemu nadzorowi. Polski system prawny i otoczenie regulacyjne mogą ulegać częstym i czasem znaczącym nieoczekiwanym zmianom, a obowiązujące w Polsce przepisy prawa i regulacje mogą być przedmiotem sprzecznych ze sobą urzędowych interpretacji.

Zmiany regulacyjne mogą negatywnie wpływać na Grupę GPW oraz na obecnych i przyszłych odbiorców świadczonych przez nią usług. Przykładowo, mogą zostać wprowadzone zmiany skutkujące spadkiem atrakcyjności notowania spółek bądź obrotu na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupę GPW, co może się przełożyć na zmianę jej sytuacji finansowej.

Ryzyko regulacyjne wynikające z prawa unijnego

W Polsce w odniesieniu do rynku finansowego, mają również zastosowanie regulacje Unii Europejskiej, które w znaczącym stopniu będą miały wpływ na Grupę GPW zarówno z poziomu organizatora obrotu, jak i spółki notowanej. Wśród regulacji Unii Europejskiej w szczególności wpływ mogą mieć następujące regulacje:

 • Dyrektywa MiFID II (ang. Market in Financial Instruments Directive – Dyrektywa ws. rynków instrumentów finansowych) i Rozporządzenie MiFIR (ang. Market in Financial Instrument Regulation – Rozporządzenie ws. rynków instrumentów finansowych) wraz z aktami wykonawczymi:

- termin wdrożenia – do 3 lipca 2016 r.

- termin stosowania – od 3 stycznia 2017 r.

 • System MAD/MAR, tj. Dyrektywa MAD (ang. Market Abuse Directive – Dyrektywa ws. wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku) oraz Rozporządzenie MAR (ang. Market Abuse Regulation – Rozporządzenie ws. wykorzystywania informacji poufnych i manipulacji na rynku) wraz z aktami wykonawczymi:

- termin stosowania – od 3 lipca 2016 r.

Zmiany tych i innych regulacji UE oraz ich implementacja mogą mieć istotny wpływ na działalność Grupy GPW. Ich wprowadzenie wymusza na Grupie wdrożenie pewnych rozwiązań, co przełoży się na wzrost jej kosztów, a w efekcie na jej sytuację finansową.

Ryzyko związane z kosztami finansowania nadzoru

GPW ma obowiązek dokonywania miesięcznych wpłat na pokrycie rocznego budżetu KNF z tytułu nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Wysokość tych opłat w obecnym systemie ustalana jest w oparciu o przewidywane koszty nadzoru nad polskim rynkiem kapitałowym na dany rok oraz w oparciu o szacowane przychody uzyskiwane przez KNF od uczestników rynku. GPW nie jest w stanie przewidzieć ostatecznej kwoty, jaką będzie zobowiązana uiścić na rzecz KNF w danym roku.

Wysokość kosztów nadzoru ma wpływ na poziom kosztów Grupy GPW w pozycji opłaty i podatki, a w efekcie na poziom jej zysku.

Ryzyko związane z reformą OFE

W lutym 2014 r. została przeprowadzona reforma funduszy emerytalnych, w wyniku której 51,5% aktywów netto funduszy emerytalnych, w tym głównie obligacji skarbowych, zostało przeniesionych do ZUS, a następnie umorzonych. Do końca lipca 2014 r. uczestnicy OFE mieli czas na podjęcie decyzji odnośnie pozostawienia swoich środków w zarządzaniu funduszy emerytalnych lub przeniesienia ich do ZUS. W efekcie na pozostanie w OFE zdecydowało się ponad 2,5 mln Polaków, a wartość aktywów netto w portfelach funduszy emerytalnych wyniosła na koniec grudnia 2014 r. 149,1 mld zł(1). Reforma określiła również minimalny poziom inwestycji OFE w akcje, który do końca 2014 r. wynosi 75 proc., a w kolejnych latach będzie wynosił odpowiednio: 2015 r. - 55 proc., 2016 r. - 35 proc., 2017 r. - 15 proc.

Zmiany w przepływach środków do i z OFE lub ich decyzje inwestycyjne, szczególnie na skutek zmian do ustawy o systemie emerytalnym, mogą skutkować obniżeniem poziomu inwestycji w aktywa będące przedmiotem obrotu na rynkach GPW, w szczególności na Głównym Rynku.

Biorąc pod uwagę zaangażowanie inwestycyjne OFE w akcje notowane na GPW, ograniczenie wysokości składek wpłacanych do OFE oraz ograniczenie limitu aktywów OFE, które mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane przez spółki notowane na GPW, mogą mieć negatywny wpływ na poziom obrotów i popyt na akcje tych spółek, ale także skutkować większą zmiennością spółek znajdujących się w portfelach OFE.

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy wyznaczają również limity inwestowania OFE w instrumenty finansowe notowane na giełdach zagranicznych, co ogranicza możliwość inwestowania przez OFE w spółki notowane na innych giełdach do: 10% wartości ich aktywów do końca 2014 r., do 20% w 2015 r. oraz do 30% w 2016 r.

Złagodzenie ograniczeń dotyczących inwestowania w instrumenty finansowe emitowane przez emitentów zagranicznych, nienotowanych na rynkach GPW, może spowodować zmniejszenie inwestycji OFE w instrumenty notowane na GPW. To z kolei może spowodować obniżenie poziomu obrotów oraz podaż instrumentów finansowych notowanych na tych rynkach i mieć negatywny wpływ na działalność Grupy GPW, jej sytuację finansową i wyniki działalności.

Ryzyko związane z brakiem zgód formalnych na prowadzenie rynku instrumentów pochodnych przez TGE

Grupa GPW oczekuje na zezwolenie Ministra Finansów na prowadzenie rynku regulowanego przez Towarowa Giełdę Energii, która jest warunkiem uruchomienia rynku finansowego w ramach działalności TGE i rozpoczęcia obrotu instrumentami pochodnymi na towary. Po uzyskaniu zgody MF w pierwszej kolejności planowane jest rozpoczęcie notowania na TGE kontraktów futures opartych o ceny energii elektrycznej z rynku spot. W następnej kolejności Grupa GPW planuje wprowadzenie do obrotu instrumentów pochodnych opartych o ceny świadectw pochodzenia energii z OZE i ceny gazu.

Wprowadzenie do obrotu instrumentów pochodnych na towary rozliczanych finansowo będzie nowym stanowi nowe potencjalne źródło przychodów Grupy GPW. Brak oczekiwanych zgód lub też istotne opóźnienie w ich uzyskaniu może mieć wpływ na realizację strategii TGE w tym obszarze.

Ryzyko skutków prawnych dla TGE wynikających z rozporządzenia unijnego CACM (Capacity Allocation and Congestion Management)

Zgodnie z rozporządzaniem CACM, które prawdopodobnie wejdzie w życie w czerwcu 2015 r. każdy kraj członkowski UE musi w terminie 4 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia wyznaczyć co najmniej jedną giełdę energii do pełnienia funkcji NEMO (Nominated Electricity Market Operator) dla każdej strefy cenowej krajowego rynku energii elektrycznej dla RDN i RDB. TGE spełnia wszystkie wymogi w zakresie nominacji na funkcje operatora NEMO zgodnie z proponowanymi zapisami, nie mniej proces ubiegania się o pełnienie funkcji NEMO oraz procedury działania Prezesa URE w tym zakresie nie zostały jeszcze zdefiniowane.

Ryzyka dla Grupy GPW wynikające z Rozporządzenia CACM materializują się w ryzyku nieuzyskania nominacji TGE na funkcję NEMO oraz poprzez zagrożenia ze strony giełd zagranicznych prowadzących działalność konkurencyjną na polskim rynku energii elektrycznej.

(1) Źródło: KNF

Ryzyka o charakterze finansowym

Ryzyko podwyższenia stóp procentowych

Spółka narażona jest na ryzyko zmiany stóp procentowych ze względu na wyemitowane przez GPW dłużne papiery wartościowe oparte o zmienną stopę procentową.

Znaczne podwyższenie podstawowych stóp procentowych, a także stopy bazowej obligacji, może zwiększyć koszty obsługi zobowiązań płatniczych z tytułu obligacji i negatywnie wpłynąć na sytuację finansową i wyniki z działalności GPW.

Ryzyko zmiany przepisów podatkowych

Zmiany przepisów podatkowych mogą mieć istotny negatywny wpływ na działalność Spółki. Istnieje ryzyko, że poszczególne interpretacje podatkowe, uzyskane przez Grupę GPW oraz stosowanie przez nią obecnych i przyszłych przepisów polskiego prawa podatkowego zostaną zakwestionowane.

To z kolei może skutkować nałożeniem na Grupę GPW kar i innych sankcji lub potrzebą rewizji przyjętych przez nią praktyk.

Inne ryzyka

Dodatkowe czynniki ryzyka, które obecnie nie są znane lub które są obecnie uważane za nieistotne mogą także mieć istotny negatywny wpływ na działalność Grupy GPW, jej sytuację finansową i wyniki z działalności.