Strategia biznesowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie realizowana jest w sposób odpowiedzialny, transparentny, we współpracy i dialogu ze wszystkimi głównymi grupami interesariuszy.

Spółka prowadzi działalność operacyjną mając na uwadze kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ograniczaniem wpływu na środowisko naturalne. 

Głównym motywem realizowanej przez Spółkę polityki CSR (Corporate Social Responsibility) jest podnoszenie jakości polskiego rynku kapitałowego, co odbywa się m. in. za pośrednictwem programów edukacyjnych, promocji najwyższych standardów w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego oraz działania na rzecz współpracy i aktywnego dialogu z, i pomiędzy uczestnikami tego rynku. 

Potwierdzeniem społecznie odpowiedzialnego podejścia GPW do prowadzonej działalności jest zakwalifikowanie się Spółki po raz drugi w rzędu do indeksu RESPECT, który skupia spółki działające zgodnie z najwyższymi standardami CSR. 

Od grudnia 2013 r. GPW jest również członkiem inicjatywy ONZ Sustainable Stock Exchanges (SSE), która zrzesza giełdy z całego świata i ma na celu wspieranie rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju w ramach macierzystych rynków. Inicjatywa SSE została założona w 2009 roku przez Organizację Narodów Zjednoczonych, a jej głównym celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy jej członkami. Obecnie SSE zrzesza 17 giełd.

W 2015 r. GPW planuje podjąć działania zmierzające w kierunku rozszerzenia strategii CSR wdrożonej w Spółce na spółki z Grupy Kapitałowej GPW. 

Główne obszary strategii CSR GPW